Näs­tan ing­en pen­sion och vän­tan på vård

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE -

Pen­sio­nä­ren »Gun­nel« vill ha mer va­lu­ta för si­na år som skat­te­be­ta­la­re.

Jag fick be­ta­la rest­skatt på fy­ra kronor. Min man fick be­ta­la rest­skatt på två kronor. Fi­nans­mi­nis­tern Mag­da­le­na An­ders­son (S) vill ha varen­da kro­na och li­te till »till vår ge­men­sam­ma skat­te­fi­nan­si­e­ra­de väl­färd«. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven lät bli att sjuk­skri­va sig un­der vis­tel­sen på sjuk­hus för att in­te för­lo­ra drygt 5 000 kronor för en ka­rens­dag. Det är hal­va min pen­sion ef­ter skatt. Men hans lön är 168 000 kronor i må­na­den.

Jag har ar­be­tat som kon­to­rist se­dan jag var 16 år gam­mal. Jag har be­ta­lat skatt se­dan dess un­der 47 år av mitt ar­bets­liv. Och fort­satt be­ta­la skatt som pen­sio­när i tio år på en pen­sion på li­te drygt 10 000 kronor.

Från bör­jan av maj 2017 kan jag in­te stöd­ja mig på min ena fot. Se­dan dess har jag vän­tat på ope­ra­tion. Det bry­ter mot för­ord­ning­en om vård­ga­ran­ti.

Jag stapp­lar runt i hem­met och kan in­te gå ut.

Min man får ock­så li­da för det. Vi kan in­te re­sa till­sam­mans till so­len un­der de »sista lju­va åren«. Vi kan in­te gå till­sam­mans nå­gon­stans.

Mitt liv går i stå. Jag har för­lo­rat de se­nas­te el­va må­na­der­na av mitt 73-åri­ga liv. Det finns in­te peng­ar till ope­ra­tions­per­so­nal sägs det.

Jag har ock­så hört att det finns fler som har vän­tat på en or­to­pe­disk ope­ra­tion i fle­ra år och som vän­tar fort­fa­ran­de.

Ste­fan Löfven och hans re­ge­ring har in­te fått man­dat av väl­jar­na att be­rö­va oss vår skat­te

fi­nan­si­e­ra­de vård när vi be­hö­ver den.

Jag har ing­en tid att för­lo­ra vid ål­dern av 73 år. Jag vill ha min ope­ra­tion nu!

»Jag har för­lo­rat de se­nas­te el­va må­na­der­na av mitt 73-åri­ga liv.« Skri­ben­ten »Gun­nel« vän­tar på en ope­ra­tions­tid.

FOTO: IBL

Skri­ben­ten »Gun­nel« vill få en ope­ra­tions­tid till sin fot. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.