Hög­tryck i lot­to­värl­den: Svensk kan få so­la sig i mil­jard­glan­sen I natt kan dröm­men bli sann – 5,7 mil­jar­der står på spel

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO -

Mul­ti­lot­to. Ett re­jält hög­tryck vän­tas över Sve­ri­ge i natt.

Över 5,7 mil­jar­der kronor står näm­li­gen på spel i spe­let Me­ga Mil­li­ons max hos Mul­ti­lot­to. Då kan en svensk få mö­ta vå­ren med propp­fullt bank­kon­to.

– Vi hop­pas själv­klart på att en svensk tar hem me­ga­vins­ten, sä­ger An­ders, Nor­den­chef på Mul­ti­lot­to.

So­len ski­ner och vå­ren har gjort sitt in­tåg på många stäl­len i lan­det. Ef­ter fle­ra må­na­der av mör­ker kan svens­kar­na änt­li­gen se fram emot li­te ljus och vär­me. För den som är med i nat­tens drag­ning kan li­vet in­te ba­ra bli till­fäl­ligt lju­sa­re – det kan för­änd­ras för all­tid.

– Det sä­ger ju sig självt att den som tar hem nat­tens jack­pot på 5,7 mil­jar­der vak­nar upp till ett helt nytt liv i mor­gon, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to.

Kan bli svenskt re­kord

Med 5,7 mil­jar­der på kon­tot är det egent­li­gen ba­ra fan­ta­sin som sät­ter grän­ser. Den som vill skul­le kun­na slip­pa den svens­ka vintern för all­tid och bo­sät­ta sig sö­der ut. Hur som helst kan en svensk som tar hem jack­pot­ten ti­tu­le­ra sig re­kord­hål­la­re.

– Det ti­di­ga­re lot­to-re­kor­det i Sve­ri­ge lig­ger på runt 200 mil­jo­ner, så det finns ju en chans att vi skic­kar det re­kor­det all värl­dens väg i natt, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to.

Ba­ra någ­ra knapp­tryck

Att läg­ga si­na ra­der är su­peren­kelt och tar in­te mer än nå­gon mi­nut. På Mul­ti­lot­to.com hit­tar man en­kelt till Me­ga Mil­li­ons max och med någ­ra knapp­tryck är man med i ut­lott­ning­en av mil­jar­der. Om man vill för­säk­ra sig om att in­te mis­sa fram­ti­da mil­jard­drag­ning­ar kan man även pre­nu­me­re­ra på si­na ra­der var­je vec­ka.

– Det är verk­li­gen dröm­lä­ge att ta hem jack­pot­ten i natt och vi har sett ett otro­ligt tryck in­för den här drag­ning­en. Nu är det ba­ra att hål­la tum­mar­na för att vinstra­den finns i Sve­ri­ge, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to.

Re­dan i natt finns det allt­så en chans att en svensk tar hem 5,7 mil­jar­der kronor. För att in­te mis­sa chan­sen kan man gå in på Mul­ti

lot­to.com och läg­ga si­na ra­der re­dan nu. Se­dan är det ba­ra att sät­ta sig i so­len och nju­ta – imor­gon kan mil­jar­der­na dund­ra in på kon­tot

Pot­ten är his­nan­de hög i Me­ga Mil­li­ons max in­för nat­tens guld­kan­ta­de drag­ning. Då kan en svensk vak­na upp som eko­no­miskt obe­ro­en­de i mor­gon bit­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.