Cis­si Wal­lin: Det hand­lar in­te ba­ra om Sa­ra Da­ni­us – in­te alls

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO - CIS­SI WAL­LIN Skri­bent de­batt@metro.se

Det hand­lar in­te ba­ra om Sa­ra Da­ni­us. In­te alls faktiskt. Trots att Sa­ra Da­ni­us och det som nu hänt hen­ne är bå­de all­var­ligt och värt att ta på all­var. Men det som de­bat­ten, ils­kan, vre­den hos många fram­för allt kvin­nor nu hand­lar om är stör­re. Mer om­fat­tan­de än kanske just du kanske hit­tills ve­lat se el­ler för­stå. Fram­för allt om du är man.

Det hand­lar om att in­se att man på grund av sitt kön har säm­re ut­gångs­lä­ge, hur man än för­sö­ker och käm­par. Att man fått säm­re spel­kort, i stort sett från da­gen man föd­des. Att man grans­kas, döms och straf­fas be­tyd­ligt hår­da­re och mer om­fat­tan­de än de med ett an­nat, mer cy­lin­der­for­mat kön. Och det hand­lar fram­förallt om rät­ten till att va­ra he­ligt förbannad över des­sa fakta, kanske för all­ra förs­ta gången i sitt liv. Och dess­utom – om att in­te kö­pa att kon­stant för­mins­kas till nå­gon gnäl­lig bit­ter­fit­ta som min­sann bor­de tän­ka på kvin­nor­na i Sau­dia­ra­bi­en. För det man ju ock­så in­sett är att de pat­ri­ar­ka­la skit­struk­tu­rer som lig­ger ba­kom för­tryc­ket där är sprung­na ur sam­ma stin­kan­de träsk som det som nu sker här. All­ting hör ihop. Det sys­te­ma­tis­ka av­hu­ma­ni­se­ran­det, ob­jek­ti­fi­e­ring­en, för­mins­kan­det, kon­kre­ta för­tryc­kan­det av kvin­nor, över­allt i al­la värl­dens hörn. I oli­ka tapp­ning­ar, oli­ka gra­der i hel­ve­tet. Men var­je dag, för al­la kvin­nor.

Sa­ra Da­ni­us och hen­nes sig­na­tur­plagg knyt­blu­sen har kom­mit att bli en vik­tig och tyd­lig sym­bol. Men det som hund­ra­tu­sen­tals svens­ka kvin­nor nu ge­men­samt re­ser sig upp och protesterar mot är myc­ket stör­re än så. Det hand­lar om vår rätt till ett li­ka stort och li­ka om­fat­tan­de män­ni­sko­vär­de som män. Rät­ten till att slip­pa bä­ra he­la för­ban­na­de sam­häl­lets skuld­bör­da, in­klu­si­ve män­nens. När des­sa män som kun­nat be­te sig svi­nigt i åra­tal i stort sett näs­tan all­tid kom­mit un­dan med ett i värs­ta fall klent aja­ba­ja. Och så, up­pen­bar­li­gen, än­nu gör.

Det hand­lar om att se och er­kän­na struk­tu­rer. Det hand­lar om så myc­ket mer än en dam­mig gam­mal över­klass­in­sti­tu­tion. Svens­ka aka­de­mins age­ran­de speg­lar he­la sam­häl­lets syn på kvin­nor och vårt (o)vär­de. Och al­la vi som trött­nat på det kny­ter in­te ba­ra vå­ra blu­sar, ut­an nu även vå­ra nä­var. Och in­te läng­re ba­ra i fic­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.