Så spa­rar du lång­sik­tigt – sex tips

Att spa­ra lång­sik­tigt kan kän­nas bå­de tungt och svårt, men det be­hö­ver det in­te va­ra. Pri­va­te­ko­no­men Ingela Gabri­els­son på Nor­dea ger si­na bäs­ta tips på hur det ska gå till.

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO - ELINOR KARLIN

När ska jag på­bör­ja mitt lång­sik­ti­ga spa­ran­de?

1»Det be­ror på var man be­fin­ner sig i li­vet. Ett lång­sik­tigt spa­ran­de är för att kun­na ge­nom­fö­ra pla­ner som man har läng­re fram. Man vill gö­ra nå­got som man kos­ta mer än vad lö­nen kan räc­ka till. Man kanske vet att man ska by­ta bo­en­de el­ler gö­ra en läng­re re­sa? Det blir ro­li­ga­re om man har ett mo­tiv. Men jag tyc­ker att man ska ha ut­bild­ning, jobb och helst bo­stad på plats in­nan man bör­jar tän­ka på ett lång­sik­tigt spa­ran­de.«

Vil­ket är det förs­ta ste­get när jag bör­jar?

2»Läs runt på ban­ker­nas hem­si­dor el­ler ring och pra­ta för att få kon­kre­ta råd. Vi bru­kar re­kom­men­de­ra ett in­ve­ste­rings­spar­kon­to, ett pa­ra­ply­kon­to där du själv läg­ger in fondspa­ran­de och lik­nan­de. Då be­hö­ver du in­te be­ta­la nå­gon di­rekt vinst­skatt när du säl­jer el­ler änd­rar i fon­der­na. Se­dan är jät­te­bra om du har ett au­to­ma­tiskt må­nads­spa­ran­de, som du drar au­to­ma­tiskt från lö­nen di­rekt när den kommer in.«

Hur ska jag tän­ka när jag spa­rar åt bar­nen?

3»Det är bra om man kan spa­ra var­je må­nad. En del spa­rar he­la barn­bi­dra­get, men jag tyc­ker det är väl­digt myc­ket. Spa­ra någ­ra hund­ra­lap­par, gär­na i en ka­pital­för­säk­ring. Då kan du be­stäm­ma när peng­ar­na ska va­ra till­gäng­li­ga för ditt barn. Det är in­te sä­kert att bar­net är re­do när det är 18, då går man fort­fa­ran­de i sko­lan. Det kan fin­nas många för­de­lar med att bar­net är vux­et och mo­get och har sett vad peng­ar be­hövs till.«

När är det in­te lä­ge att bör­ja spa­ra lång­sik­tigt?

4»Du mås­te ha ett buf­fertspa­ran­de först för de ovän­ta­de ut­gif­ter­na. Man mås­te ock­så kla­ra sin må­nads­bud­get. Om man har sto­ra skul­der el­ler har dra­git på sig dy­ra lån så är det dem man ska be­ta­la först. Men rän­tan på stu­di­elå­net är väl­digt låg, så det är ett för­mån­ligt lån. Man be­hö­ver in­te an­vän­da si­na peng­ar för att be­ta­la av på det. Då är det bätt­re att på­bör­ja lång­sik­tigt spa­ran­de el­ler be­ta­la av dy­ra kort­kre­di­ter.«

Vil­ken är din egen fa­vo­ritspar­form?

5»Jag tyc­ker att in­ve­ste­rings­spar­kon­tot är jät­te­bra. Se­dan äger jag själv enskilda ak­ti­er, det är spän­nan­de när man är in­tres­se­rad. Då kan man få en ak­ti­eut­del­ning. Det är en trev­lig slant, det är ock­så en slags av­kast­ning på spa­ran­de. Det tyc­ker jag är li­te kul. Men det in­ne­bär ock­så sto­ra ris­ker. Där­för är fondspa­ran­de bra. Då spri­der man ut det och det är nå­gon som kan det som för­val­tar fon­den åt dig.«

Hur ska jag för­val­ta mitt spa­ran­de?

6»Man mås­te tit­ta över sitt spa­ran­de regelbundet för att se till hur det går. Blir det som jag tänkt mig? Se­dan får man be­lö­na sig själv ock­så. Ge sig själv en klapp på ax­eln. När vi väl har spa­rat ihop ett ka­pi­tal så ska vi an­vän­da det ock­så. Skjut in­te på det. Man är ju stolt över det man har spa­rat ihop, men du ska ju ock­så an­vän­da det! Följ di­na dröm­mar. Se­dan får du sät­ta i gång och gö­ra en ny plan.«

FOTO: RAWPIXEL/UNSPLASH, IBL, NOR­DEA

Är du i lä­ge för att bör­ja spa­ra peng­ar? Ingela Gabri­els­son från Nor­dea ger si­na bäs­ta tips på hur du ska pri­o­ri­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.