Det ska du se upp med när du teck­nar för­hands­av­tal på ny­pro­duk­tion

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO - AN­NA ÅSLUND an­na.as­lund@metro.se

En bo­stads­mark­nad som ser helt an­norlun­da ut i dag jäm­fört med för två år se­dan har gjort att den eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen har för­änd­rats för många. För den som skri­vit på ett av­tal om att kö­pa ny­pro­duk­tion kan det in­ne­bä­ra att man in­te har råd att be­ta­la när kö­pet väl ska ge­nom­fö­ras.

Det finns to­talt un­ge­fär 10 000 bo­stä­der i Mal­mö som har bygg­kla­ra de­talj­pla­ner. Inom de när­mas­te må­na­der­na kan 2 000 nya bo­stä­der bör­ja byg­gas, en­ligt stads­bygg­nads­kon­to­ret i Mal­mö. Men många av dem som skri­vit på ett för­hands­av­tal för en ny­byggd bo­stad står in­för en helt an­nan si­tu­a­tion i dag än in­nan bo­stads­mark­na­den bör­ja­de fal­la.

När av­ta­len skrevs, kanske re­dan så ti­digt som för två år se­dan, såg mark­na­den helt an­norlun­da ut. För att ha råd att kö­pa ny­pro­duk­tio­nen be­hö­ver man of­ta säl­ja sin nu­va­ran­de bo­stad. Men ef­tersom bo­stads­pri­ser­na nu har sjun­kit ris­ke­rar många att få ut mind­re peng­ar än be­räk­nat.

– Ett för­hands­av­tal är bin­dan­de och väl­digt svårt att ta sig ur ut­an att ris­ke­ra ska­de­stånds­an­svar. Det finns många som har pro­blem att full­föl­ja sin af­fär ef­tersom ban­ker­na sä­ger nej, sä­ger Lin­da Kron, ju­rist på Stan­ce ju­rist­by­rå.

Lin­da Kron, som är spe­ci­a­li­se­rad inom bo­stads­ju­ri­dik, me­nar att kon­su­ment­skyd­det of­ta är väl­digt svagt när det kommer till för­hands­av­tal. Om du in­te har råd att kö­pa den ny­bygg­da bo­sta­den och för­e­ning­en mås­te säl­ja den till nå­gon an­nan för ett läg­re pris ris­ke­rar du att be­hö­va stå för he­la mel­lan­skill­na­den.

– Kon­su­men­ten har en då­lig ju­ri­disk grund kun­skaps­mäs­sigt me­dan för­e­ning­ar­na många gång­er har fle­ra in­vol­ve­ra­de ju­ris­ter. De går ige­nom av­ta­len så att de är för­mån­li­ga för för­e­ning­en, in­te kon­su­men­ten, sä­ger Lin­da Kron.

Ge­nom ett för­hands­av­tal in­går du och för­e­ning­en en bin­dan­de över­ens­kom­mel­se om att bo­sta­den inom en viss tid ska upp­lå­tas till dig, allt­så att du får rätt att nytt­ja bo­sta­den. En­ligt Lin­da Kron är grund­tan­ken att upp­lå­tel­sen ska ske i sam­band med in­flytt­ning­en i bo­sta­den. Om byg­get blir för­se- nat och da­tum för upp­lå­tel­sen skul­le skju­tas fram har du som konsument rätt att bry­ta av­ta­let.

– Men här finns det ett gi­gan­tiskt kryp­hål i la­gen. Om bygg­na­tio­nen tar läng­re tid än man räk­nat med upp­lå­ter många för­e­ning­ar än­då bo­sta­den i tid en­ligt av­ta­let. Men till­trä­de till bo­sta­den sker in­te för­rän långt se­na­re. En­ligt lag­tex­ten finns ing­et hin­der för att upp­lå­tel­se sker i för­väg, men en­ligt min me­ning är det san­no­likt in­te ett tillå­tet el­ler lämp­ligt till­vä­ga­gångs­sätt.

FOTO: LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S/MKB FASTIGHETS AB/PRESSBILD

Pro­duk­tio­nen Cul­tu­re Cas­bah är pla­ne­rad att bör­ja byg­gas inom någ­ra år i Ro­sen­gård, Mal­mö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.