De är no­mi­ne­ra­de till Årets Dörr­öpp­na­re

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO - VALERIE KASPERSEN valerie.kaspersen@metro.se

IT- Guide är en av de verk­sam­he­ter som är no­mi­ne­ra­de till Metros ny­in­rät­ta­de in­teg­ra­tions­pris, Årets Dörr­öpp­na­re. Med hjälp av en lust att lä­ra och lä­ra ut hjäl­per IT-guide ny­an­län­da ung­do­mar ut i ar­bets­li­vet.

Allt bör­ja­de 2010. Gu­nil­la Lund­berg, grun­da­re och verk­sam­hets­chef, träf­fa­de två ny­an­län­da kil­lar som le­ta­de ef­ter som­mar­jobb. De var bra på da­to­rer och tek­nik, så till­sam­mans med vårdoch om­sorgs­för­valt­ning­en i Öre­bro star­ta­des ett som­mar­pro­jekt.

– De var på en träff­punkt för äld­re och lär­de ut te­le­fo­ner och att spe­la musik på Youtu­be. De tyck­te att det var jät­te­ro­ligt och be­sö­kar­na var jät­te­nöj­da. Så då fort­sat­te vi näs­ta som­mar, sä­ger Gu­nil­la Lund­berg.

Kon­cep­tet vi­sa­de sig va­ra en suc­cé. Ef­ter tre år ar­be­ta­de de även på lör­da­gar och star­ta­de upp i bå­de Halls­berg och Eskilstu­na. Var­je som­mar an­slöt sig fler och fler ung­do­mar. En av dem var Mor­te­za Ak­ba­ri som i dag är pro­jekt­sam­ord­na­re på IT-Guide.

– Jag har ut­veck­lats jät­te­myc­ket. Spe­ci­ellt språ­ket, men ock­så inom le­dar­skap och grupp­ar­be­ten. Jag har ock­så fått en för­stå­el­se för det svens­ka sam­häl­let, sä­ger Mor­te­za Ak­ba­ri.

I dags­lä­get finns det 200 ak­ti­va ung­do­mar i verk­sam­he­ten som hjäl­per äld­re med allt från att skapa en e-post till att skic­ka sms.

– Vi har ett be­hov av att lä­ra oss av de äld­re och de äld­re har ett be­hov av oss när det gäl­ler det di­gi­ta­la. Men vi pra­tar om myc­ket and­ra sa­ker ock­så. Det är jät­te­kul att träf­fas, sä­ger Mor­te­za Ak­ba­ri.

Tan­ken är att ge ung­do­mar­na en chans att lä­ra sig språ­ket, eta­ble­ra sig på ar­bets­mark­na­den och även stär­ka de­ras själv­för­tro­en­de.

– Ung­do­mar­na får lä­ra ut någon­ting de kan och är bra på, vil­ket är vik­tigt för de­ras själv­för­tro­en­de. Vi ser en mas­sa för­änd­ring­ar hos dem. In­nan har de kanske känt sig li­te ut­an­för. Nu blir de fö­re­bil­der hem­ma. De blir »IT­ex­per­ter­na« i fa­mil­jen och har lät­ta­re att få jobb och för att kla­ra si­na stu­di­er, sä­ger Gu­nil­la Lund­berg.

»Ung­do­mar­na får lä­ra ut någon­ting de kan och är bra på, vil­ket är vik­tigt för de­ras själv­för­tro­en­de.« Verk­sam­hets­che­fen Gu­nil­la Lund­berg.

FOTO: PRI­VAT

Gu­nil­la Lund­berg och Mor­te­za Ak­ba­ri från fö­re­ta­get IT-Guide som no­mi­ne­rats till Metros nya pris Årets Dörr­öpp­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.