Hov­rät­ten: Sex­ö­ver­grepp via nä­tet kan jäm­stäl­las med våld­täkt

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO -

Sex­ö­ver­grepp via nä­tet kan jäm­stäl­las med våld­täkt, kon­sta­te­rar Svea hov­rätt och fäl­ler en 41-årig man för tju­go så­da­na fall. I tings­rät­ten be­döm­des ba­ra fem fall som våld­täkt.

– Vi har kom­mit fram till att det är be­tyd­ligt fler fall som ska be­dö­mas som våld­täkt mot barn re­spek­ti­ve våld­täkt. Och det är för att vi me­nar att det finns så krän­kan­de in­slag, fram­för allt när det gäl­ler pe­ne­tre­ring med fö­re­mål, sä­ger hov­rätts­råd Kerstin El­serth.

Man­nen döms till tio års fäng­el­se.

Han ses som skyl­dig till grov våld­täkt mot barn vid fy­ra till­fäl­len, våld­täkt mot barn vid tolv till­fäl­len, våld­täkt vid fy­ra till­fäl­len, grovt sex­u­ellt tvång vid ett till­fäl­le, grovt sex­u­ellt över­grepp mot barn vid sju till­fäl­len samt fle­ra fall av ut­nytt­jan­de av barn för sex­u­ell po­se­ring. Var har ni dra­git grän­sen för när det rör sig om våld­täkt?

– Har det va­rit främ­man­de fö­re­mål som förts in i krop­pen un­der en tid har det va­rit ett av­gö­ran­de skäl till att jäm­stäl­la hand­ling­en med sam­lag, sä­ger Kerstin El­serth.

Via oli­ka chatt­pro­gram för­måd­de 41-åring­en nä­ra 30 flic­kor att un­der döds­hot be­gå grova sex­u­el­la över­grepp på sig själ­va, som han tog del av i re­al­tid.

Off­ren har bland an­nat tving­ats ut­fö­ra sex­u­el­la hand­ling­ar med hun­dar, el­ler med ett an­nat yng­re barn. Många fall rör ock­så flic­kor som tving­ats pe­ne­tre­ra sig själ­va med oli­ka fö­re­mål.

Tings­rät­ten döm­de ho­nom i no­vem­ber för grov våld­täkt mot barn i fy­ra fall och våld­täkt i ett fall. Det var en unik dom – ing­en har ti­di­ga­re dömts för våld­täkt när över­grep­pen skett över nä­tet.

Trots att fler hand­ling­ar be­döms som våld­täkt blir straf­fet det­sam­ma som i tings­rät­ten. Hov­rät­ten hö­jer dock de ska­de­stånd som man­nen ska be­ta­la till brottsoff­ren. Ef­tersom brot­ten ses som gröv­re har off­ren ock­så i fle­ra fall fått rätt till hög­re er­sätt­ning för »sve­da och värk«. Ett par av dem får så höga be­lopp som 255 000 kronor. TT

FOTO: INGELA LANDSTRÖM/TT

Fram­för en da­tor i Upp­land för­måd­de 41-åring­en flic­kor i ut­lan­det att be­gå grova sex­u­el­la hand­ling­ar. Illustration från rät­te­gång­en i tings­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.