SD till al­li­an­sen: Rös­ta ned bud­ge­ten

SD upp­ma­nar al­li­an­sen att rös­ta ned re­ge­ring­ens bud­get. Al­li­ans­par­ti­er­na sä­ger in­te att de kommer att föl­ja upp­ma­ning­en men samt­li­ga är myc­ket kri­tis­ka.

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO - Text: Filip Joelsson

I går pre­sen­te­ra­de re­ge­ring­en årets vår­bud­get. Sto­ra sats­ning­ar görs inom vård- och om­sorg, me­dan få änd­ring­ar på­ver­kar pri­va­te­ko­no­min i hus­hål­len.

I går pre­sen­te­ra­de re­ge­ring­en årets vår­bud­get, med ny­he­ter och för­slag på till­skott som lagts till se­dan höst­bud­ge­ten pre­sen­te­ra­des i sep­tem­ber 2017.

I vår­bud­ge­ten fram­kom att yt­ter­li­ga­re 2,6 mil­jar­der kronor kommer att sat­sas på oli­ka ty­per av re­for­mer. Bland an­nat sat­sas 1,5 mil­jar­der ex­tra på väl­fär­den. 600 mil­jo­ner kronor ska skapa bätt­re till­gäng­lig­het inom häl­so- och sjuk­vår- den, vil­ket bland an­nat ska kor­ta vård­kö­er­na och 350 mil­jo­ner går till trygg­hets­sats­ning­ar inom äldre­vår­den.

– Det kan öka trygg­he­ten för vå­ra äld­re sam­ti­digt som vård­per­so­na­len kan äg­na sig åt om­vård­nad, sa fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) un­der re­ge­ring­ens press­kon­fe­rens.

280 mil­jo­ner kronor ska sat­sas på po­lis- och tull­verk­sam­het för att be­käm­pa brotts­lig­het, och 100 mil­jo­ner sat­sas för att kom­mu­ner­na ska ha möj­lig­het att fixa som­mar­jobb åt unga.

Att krö­na nå­gon egent­lig grupp som vin­na­re el­ler för­lo­ra­re ba­se­rat på vår­bud­ge­ten är där­e­mot svårt, me­nar ex­per­ter som Metro va­rit i kontakt med.

– Vår­bud­ge­ten är i hu­vud­sak ett över­sikts­do­ku­ment där re­ge­ring­en re­do­gör för sin syn på det eko­no­mis­ka lä­get för in­ne­va­ran­de år. I prin­cip allt som har med privatekonomi att gö­ra kommer att läg­gas fram i höst när va­let när­mar sig, sä­ger Jens Mag­nus­son, pri­va­te­ko­nom på SEB.

Om­rå­den som i stör­re ut­sträck­ning på­ver­kar eko­no­min i hus­hål­len, så som sats­ning­ar som rör höj­da el­ler sänk­ta skat­ter, pen­sions­ni­vå­er och bi­drag, pre­sen­te­ra­des re­dan i hös­tas.

– Det man avi­se­rat som re­na plån­boks­frå­gor, det har man re­dan avi­se­rat, sä­ger Ar­tu­ro Ar­ques, pri­va­te­ko­nom på Swed­bank.

Den möj­li­ga vin­na­ren ba­se­rat på vår­bud­ge­ten är, en­ligt bå­de Ar­tu­ro Ar­ques och Jens Mag­nus­son, ung­do­mar­na och den äld­re be­folk­ning­en, då sats­ning­ar på som­mar­jobb, vård och äldre­omsorg, in­di­rekt kan på­ver­ka hus­hållse­ko­no­min.

Ar­tu­ro Ar­ques me­nar att han gär­na ha­de sett tyd­li­ga­re för­slag som be­rör hus­hål­lens ekonomi.

– Ta bo­stads­frå­gan till ex­em­pel. Vi vet att det be­hövs fler och bil­li­ga­re bo­stä­der. Där ha­de man kun­nat pre­sen­te­ra för­slag som på­ver­kar pri­va­te­ko­no­min. Nu skju­ter man till 110 mil­jo­ner för bo­stads­byg­gan­de i kom­mu­ner­na, och i sam­man­hang­et är det en li­ten sum­ma som in­te gör nå­got för plån­bo­ken, sä­ger han.

En an­nan möj­lig vin­na­re, ba­se­rat på den pre­sen­te­ra­de vår­bud­ge­ten, är den mil­jö­med­vet­ne. Bland till­skot­ten som pre­sen­te­ra­des läggs bland an­nat

»Det be­hövs fler och bil­li­ga­re bo­stä­der. Där ha­de man kun­nat pre­sen­te­ra för­slag som på­ver­kar pri­va­te­ko­no­min.« Ar­tu­ro Ar­gues, pri­va­te­ko­nom på Swed­bank, ha­de ve­lat se fler för­slag som be­rör hus­hål­lens ekonomi.

170 mil­jo­ner kronor på sol­cells­stöd, 270 mil­jo­ner på me­tang­as­re­du­ce­rings­stöd och 45 mil­jo­ner på el­for­donspre­mi­er, där en ny­het är att även in­köp av el­driv­na ut­om­bor­da­re till bå­tar nu sub­ven­tio­ne­ras, vid si­dan av el­cyklar och el­bi­lar.

De sto­ra re­for­mer­na, som kommer att ha en di­rekt in­ver­kan på svens­kar­nas plån­böc­ker, lär pre­sen­te­ras un­der som­ma­rens po­li­ti­ker­vec­kor och när­ma­re va­let, me­nar ex­per­ter­na.

– Det är precis som det bru­kar va­ra i vår­bud­ge­ten. Re­ge­ring­en vill in­te blå­sa i väg re­for­mer re­dan nu ut­an man går på spar­lå­ga, och så pre­sen­te­ras mer kon­kre­ta för­änd­ring­ar ge­nom di­ver­se vallöf­ten ef­ter som­ma­ren, sä­ger Jens Mag­nus­son på SEB.

FOTO: IBL

»Det kan öka trygg­he­ten för vå­ra äld­re sam­ti­digt som vård­per­so­na­len kan äg­na sig åt om­vård­nad«, sä­ger Mag­da­le­na An­ders­son (S) om att skapa bätt­re till­gäng­lig­het inom vår­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.