Les­lie Tay är re­do att glän­sa

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO - GUSTAF LARSSON gustaf.larsson@metro.se

I da­gar­na släp­per den hyl­la­de ar­tis­ten Les­lie Tay sitt de­bu­tal­bum. Nu vill han re­vo­lu­tio­ne­ra den svens­ka mu­si­ken. – Med den här ski­van kommer jag att vi­sa hur svensk musik kommer att lå­ta fram­ö­ver, sä­ger han.

Un­der 2008 släpp­te film­ska­pa­ren Ste­fan Berg do­ku­men­tä­ren »Les­lie – kil­len som kommer att glän­sa«. Han ha­de följt Les­lie Tay från det att han var 14 år och rap­pa­de i skolkor­ri­do­rer­na, till att han som 19-åring var på väg upp­åt i sin mu­sik­kar­riär. I do­ku­men­tä­ren hör man ho­nom rap­pa ra­der som »… al­la lä­ra­re är ras­sar«.

Var det så du upp­lev­de det som 14-åring?

– På grund av att jag in­te all­tid kän­de mig för­stådd var det ba­ra ett ut­tryck för hur jag upp­lev­de att lä­rar­na in­te ha­de nå­gon rik­tig in­blick i hur många av ele­ver­na lev­de ut­an­för sko­lan. Det gjor­de att själ­va di­a­lo­gen med bar­nen in­te all­tid blev den bäs­ta, och för mig kun­de det upp­le­vas som ra­sis­tiskt.

Den nu 29-åri­ga Les­lie Tay väx­te upp i So­fi­elund i Mal­mö. En plats han själv be­skri­ver som »ett gans­ka stö­kigt men bra stäl­le«. Pa­ral­lellt med en del­vis stö­kig upp­växt var det där hans in­tres­se för mu­si­ken väx­te fram.

– Att sjunga var in­te det coo­las­te man kun­de gö­ra där jag kommer ifrån, så jag bör­ja­de rap­pa i stäl­let. Där­ef­ter bör­ja­de jag att pro­du­ce­ra och skri­va tex­ter åt and­ra, och på det väx­te även sång­en fram na­tur­ligt.

Du har ti­di­ga­re sagt att du all­tid har lå­tit mu­si­ken be­rät­ta. Vad vill du be­rät­ta med ditt de­bu­tal­bum?

– Det jag rent ut sagt be­rät­tar och be­skri­ver är hur svensk musik ser ut i dag. In­nan jag kom ut med min ep »12 år« så sjöng in­te svens­ka ar­tis­ter på sam­ma sätt som de gjor­de ef­ter. Det gjor­de någon­ting po­si­tivt för den svens­ka mu­si­ken, och med den här ski­van kommer jag att vi­sa hur svensk musik kommer att lå­ta fram­ö­ver.

När RMH-kol­lek­ti­vet – som har fost­rat ar­tis­ter som Sil­va­na Imam, Erik Lun­din och Cher­rie – slog ige­nom var Les­lie Tay en själv­klar del av det sam­man­hang­et.

– Allt­så, jag tror att var­je steg som jag har ta­git inom mu­si­ken har va­rit väl­digt be­ty­del­se­full för mig. Det jag bland an­nat fick av att job­ba med RMH var min re­sa till att job­ba med and­ra ar­tis­ter än mig själv ge­nom sam­ar­be­ten.

De han ge­nom åren har sam­ar­be­tat med, bå­de som pro­du­cent och fe­a­tu­re­ar­tist, är bland and­ra ti­di­ga­re nämn­da Cher­rie och Sil­va­na Imam, Tim­buk­tu och även Mol­ly San­dén.

– I Sve­ri­ge har vi va­rit på fram­kant med att ex­por­te­ra musik, men de se­nas­te fem åren har vi börjat upp­skat­ta vårt språk ge­nom mu­si­ken li­te mer. Och det kan ba­ra kom­ma mer ut­av det om man bju­der in and­ra till att sam­ar­be­ta.

Har du nå­got dröm­sam­ar­be­te?

– De ar­tis­ter jag ti­di­ga­re har haft som dröm­sam­ar­be­ten har jag re­dan job­bat med, men Li­sa Nils­son vo­re kul. När jag väx­te upp var hon det närms­ta soul man kun­de hit­ta i Sve­ri­ge.

I do­ku­men­tä­ren där man får föl­ja Les­lie Tay ge­nom si­na ton­år syns hos ho­nom en tyd­lig mål­bild: Han skul­le bli en stjär­na. När han i dag blic­kar till­ba­ka till sitt 14-åri­ga jag är han precis där han vill va­ra.

– I dag kan jag sä­ga att jag är min egen idol. Jag har all­tid strä­vat ef­ter att bli på den ni­vån som jag är på i dag, vil­ket jag är väl­digt glad över att jag har upp­nått. Jag har lyc­kats in­spi­re­ra så många, och kommer att fort­sät­ta att in­spi­re­ra fler.

FOTO: IBL

Les­lie Tay släpp­te sin förs­ta ep »12 år« 2015 och har sam­ar­be­tat med ar­tis­ter som Sil­va­na Imam, Cher­rie och Tim­buk­tu. Nu släp­per den hyl­la­de ar­tis­ten sitt de­bu­tal­bum »Vil­ja & Tå­la­mod«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.