Opi­at­cent­rum be­hövs

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO - STE­FAN HOLMSTRÖM, LEG. LÄ­KA­RE ULF LINDE, JU­RIST

För många pa­ti­en­ter är fun­ge­ran­de smärt­me­di­cin nyc­keln till ett me­nings­fullt liv. Den som in­te kan gå upp från säng­en till följd av svår smär­ta be­hö­ver till­gång till me­di­cin som lind­rar, skri­ver lä­ka­ren Ste­fan Holmström och ju­ris­ten Ulf Linde.

Al­la kan plöts­ligt drab­bas av svår smär­ta: Det kan be­ro på allt ifrån en olycks­hän­del­se till en sjuk­dom som bry­ter ut. Den mo­der­na sjuk­vår­den kan i dag er­bju­da en mängd kraft­ful­la smärt­me­di­ci­ner som ger lind­ring och i bäs­ta fall le­der till ett snabbt till­frisk­nan­de.

För många pa­ti­en­ter är fun­ge­ran­de smärt­me­di­cin nyc­keln till ett me­nings­fullt liv. Den som in­te kan gå upp från säng­en till följd av svår smär­ta be­hö­ver till­gång till me­di­cin som lind­rar.

Ett apo­tek har in­for­me­rat IVO (In­spek­tio­nen för vård och om­sorg) om att det fö­re­kom­mer re­gel­bund­na recept till sam­ma pa­ti­ent av opi­at­me­di­cin: En av de star­kas­te smärt­lind­ran­de me­di­ci­ner som ex­i­ste­rar.

Det är bra att apo­tek är ob­ser­van­ta och re­a­ge­rar vid miss­tan­ke om över­för­skriv­ning. Det är dock mind­re bra att sam­ma apo­tek in­te re­a­ge­rat över att pa­ti­en­ten med kor­ta in­ter­val­ler fått höga do­ser av fy­ra väl­digt star­ka opi­at­me­di­ci­ner, bland an­nat Pal­la­don som bru­kar kal­las »sjuk­hu­sens he­ro­in«. Det­ta med­för ett dygnsin­tag som är mång­dub­belt en död­lig mor­fin­dos för en ic­ke till­vand män­ni­ska.

Det star­ka ta­bu som of­ta styr di­a­lo­ger om opi­at­ba­se­rad me­di­cin kan va­ra en för­kla­ring. För en smärt­pa­ti­ent med ett så högt dygnsin­tag av mor­fin upp­står stark ofrån­kom­lig ab­sti­nens om me­di­cin plöts­ligt upp­hör. Ett så­dant till­stånd är svårt (så gott som omöj­ligt) att kla­ra av på egen hand, med följd att smärt­pa­ti­en­ter ris­ke­rar att vän­da sig till il­le­gal mark­nad.

Ing­en kommer på tan­ken att väg­ra till ex­em­pel di­a­be­ti­ker me­di­cin. För smärt­pa­ti­en­ter tycks det va­ra fritt fram för ex­pe­ri­ment som med­för ett stort mänsk­ligt li­dan­de.

Den smärt­pa­ti­ent som bli­vit in­ställd på opi­at­ba­se­rad me­di­cin har gi­vet­vis rätt till sam­ma om­tan­ke som al­la öv­ri­ga pa­ti­ent­grup­per. Pa­ti­en­ten be­hö­ver lik­som and­ra per­so­ner med för­änd­ring av me­di­cin till­gång till al­ter­na­tiv me­di­cin och fram­för allt till för­stå­en­de vård­per­so­nal.

Den bäs­ta lös­ning­en är att in­rät­ta me­di­cins­ka cent­rum för opi­at­me­di­cin. Er­far­na och pro­fes­sio­nel­la vård­gi­va­re med kun­skap om rätt väg till ef­fek­tiv smärt­lind­ring bör fin­nas till­gäng­li­ga som en »second opinion« för öv­rig vård­per­so­nal.

Ett in­rät­tan­de av så­da­na cent­rum kan ta bort myc­ket av det ta­bu som i dag gäl­ler för opi­at­me­di­ci­ner. Fram­för allt gyn­nas en stor pa­ti­ent­grupp av sam­la­de re­sur­ser: Smärt­pa­ti­en­ter har li­ka stor rätt som öv­ri­ga pa­ti­en­ter till god sjuk­vård.

FOTO: PIXABAY

»Den bäs­ta lös­ning­en är att in­rät­ta me­di­cins­ka cent­rum för opi­at­me­di­cin. Er­far­na och pro­fes­sio­nel­la vård­gi­va­re med kun­skap om rätt väg till ef­fek­tiv smärt­lind­ring bör fin­nas till­gäng­li­ga som en second opinion‹ för öv­rig vård­per­so­nal«, skri­ver lä­ka­ren...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.