Leif­by om stjärn­ku­rage

Metro Sweden (Malmö) - - ANNONS FRÅN MULTILOTTO - MARCUS LEIF­BY Spor­t­ex­pert

D et krävs in­te sär­skilt myc­ket för att stic­ka ut som ide­a­list i da­gens id­rotts­värld. Att hål­la en boll­kal­le i han­den räc­ker långt, en bin­del i oli­ka fär­ger är stoff till hjäl­te­sa­gor.

Stjär­nor som använder sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott och sin sär­ställ­ning för att ta ställ­ning el­ler gö­ra skill­nad är un­dan­tag.

Fot­bolls­spe­la­ren Ju­an Ma­ta har ge­nom sitt väl­gö­ren­hets­pro­jekt »Com­mon Go­al« valt att skän­ka en pro­cent av sin lön (runt 1 000 000 kronor av cir­ka 100 000 000 kronor per år) till väl­gö­ran­de än­da­mål men när han frå­ga­de fot­bolls­värl­dens bäst be­tal­da kol­le­gor – spe­lar­na i Pre­mi­er Le­a­gue – fick han in­te med sig en en­da.

De all­ra fles­ta stjär­nor eva­po­re­rar så fort det brän­ner till el­ler ställs en frå­ga som in­te har med en ser­ve, fram­ti­dens fäst­val­la el­ler ett nytt kon­trakt att gö­ra.

Det se­na­re bru­kar in­ne­bä­ra fullt ställ. Snart får vi väl se hung­er­strej­kan­de fot­boll­spe­la­re ut­an­för Stam­ford Bridge el­ler Old Trafford – fast­ked­ja­de i si­na nya Bent­leys.

Ing­en be­gär att id­rotts­stjär­nor­na ska vo­lon­tär­job­ba ett halv­vår med de­pri­me­ra­de ele­fan­ter, el­ler bor­da tjuv­fis­ketrå­la­re på Ka­me­runs väst­kust.

Men ett uns av vid­synt­het, en frisk vär­de­ring, li­te mo­ral (ojo­joj!) ha­de va­rit kläd­samt. Att fler ut­nytt­ja­de sin pri­vi­le­gi­e­ra­de plats i him­la­fäs­tet för att ta ställ­ning mot nå­gon orätt (nej, in­te mot mjäll...) el­ler skic­ka ett bud­skap (nej, in­te om en ny pa­del­ba­na...) som faktiskt be­tyd­de någon­ting för nå­gon an­nan. Kanske är det så att vi får ge upp den här ge­ne­ra­tio­nen och i stäl­let hop­pas på näs­ta.

I OS blev skid­skyt­ten Se­basti­an Samu­els­son, 21, stjär­na över en natt och han val­de att boj­kot­ta världs­cu­pav­slut­ning­en ef­tersom det kor­rup­ta (ett ögon­blick) in­ter­na­tio­nel­la skid­skyt­te­för­bun­det, IBU, be­stämt att täv­ling­ar­na skul­le av­gö­ras i Ryss­land där allt som har med top­pid­rott att gö­ra ba­ra är en en­da stor stack av my­gel.

I för­ra veckan ge­nom­för­des raz­zi­or kopp­la­de till just IBU med pre­si­den­ten An­ders Bes­se­berg (norr­man) och Samu­els­son var in­te sen att rik­ta en ver­bal lu­sing mot fiff­let och fiff­lar­na.

– Vi vill in­te att vårt för­bund blir ett nytt FIFA, sa Seb­be.

– Bes­se­berg har sut­tit på pos­ten all­de­les för länge, är man in­te kor­rupt från bör­jan blir man det ef­ter ett tag.

21 år, fju­nig, rak, är­lig. Sunt för­nuft, ku­rage och en san­ning i stäl­let för slent­ri­an – det är så li­te som krävs. Ska det va­ra så för­ban­nat svårt?

»Snart får vi väl se hung­er­strej­kan­de fot­boll­spe­la­re fast­ked­ja­de i si­na nya Bent­leys.«

FOTO: IBL

Se­basti­an Samu­els­son sä­ger nej till Ryss­land. Fler top­pid­rotts­män bor­de vå­ga vi­sa si­na vär­de­ring­ar i det me­di­a­la ramp­lju­set, tyc­ker Marcus Leif­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.