8

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

tim­mar. Så länge fick en akut­pa­ti­ent vän­ta på smärt­lind­ring på aku­ten i Lund. När be­hand­ling­en väl sat­tes in var do­sen så låg att den in­te hjälp­te, rap­por­te­rar Syd­svens­kan. Nu kri­ti­se­ras mot­tag­ning­en av In­spek­tio­nen för vård- och om­sorg, ef­tersom man bor­de ha re­a­ge­rat över pa­ti­en­tens smärt­till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.