Mis­stan­ken: Ryss­land ma­ni­pu­le­ra­de be­vis

Ryss­land kan ha un­dan­röjt be­vis vid plat­sen där den miss­tänk­ta kem­va­pen­at­tac­ken i sy­ris­ka Dou­ma ska ha ägt rum, var­nar USA:s re­pre­sen­tant vid Or­ga­ni­sa­tio­nen för för­bud mot ke­mis­ka va­pen (OPCW). Men Moskva slår till­ba­ka.

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Den miss­tänk­ta kem­va­pen­at­tac­ken i Dou­ma dis­ku­te­ra­des i går ba­kom stäng­da dör­rar vid OPCW:s hög­kvar­ter i Haag.

»Det är vår upp­fatt­ning att rys­sar­na kan ha be­sökt plat­sen för at­tac­ken. Vi är be­kym­ra­de över att de kan ha ma­ni­pu­le­rat den med av­sikt att hind­ra för­sö­ken från OPCW:s un­der­sök­nings­kom­mis­sion att ge­nom­fö­ra en ef­fek­tiv ut­red­ning«, sä­ger den ame­ri­kans­ka OPCWam­bas­sa­dö­ren Ken­neth Ward i en kommentar, som ny­hets­by­rån Reuters ta­git del av.

Ryss­land för­säk­rar dock att man in­te in­gri­per i OPCW:s ar­be­te, skri­ver lan­dets am­bas­sad i Haag på Twit­ter.

OPCW:s ex­per­ter an­län­de i hel­gen till den sy­ris­ka hu­vud­sta­den Da­mas­kus med sik­te på att kun­na in­le­da sin ut­red­ning av om kem­va­pen an­vänts i staden Dou­ma. Men ex­per­ter­na har fort­fa­ran­de in­te fått till­gång till plat­sen för at­tac­ken, upp­ger den brit­tis­ka de­le­ga­tio­nen vid OPCW. »Ryss­land och Sy­ri­en mås­te sam­ar­be­ta«, skri­ver de­le­ga­tio­nen på Twit­ter.

För­se­ning­ar­na be­ror på USA:s, Frank­ri­kes och Stor­bri­tan­ni­ens ge­men­sam­ma ro­bot­at­tac­ker mot Sy­ri­en, kont­rar Ryss­lands bi­trä­dan­de ut­ri­kesmi­nis­ter, en­ligt den stat­li­ga rys­ka ny­hets­by­rån Ria.

Det var ti­digt på lör­da­gen som de tre län­der­na ge­nom­för­de ro­bot­at­tac­ker mot vad Pen­ta­gon be­skri­vit som tre kem­va­pen­an­lägg­ning­ar i Sy­ri­en. Det­ta som ett svar på den på­ståd­da kem­va­pen­at­tac­ken i Dou­ma den 7 april.

Den sy­ris­ka re­gi­men och Ryss­land ne­kar till att ha va­rit in­blan­da­de i en så­dan at­tack.

USA:s fi­nans­mi­nis­ter Ste­ven Mnuchin vän­ta­des i går of­fent­lig­gö­ra nya sank­tio­ner mot Ryss­land, med an­led­ning av den på­ståd­da kem­va­pen- at­tac­ken. Men Moskva är re­do för straffåt­gär­der­na, sä­ger en högt upp­satt för­svars­po­li­ti­ker.

– De är hår­da för oss, men kommer att gö­ra mer ska­da för USA och Eu­ro­pa, sä­ger Jev­ge­nij Se­re­bren­ni­kov, vice ord­fö­ran­de i för­svars­ut­skot­tet i det rys­ka par­la­men­tets över­hus, en­ligt Ria.

USA, Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke har sam­ti­digt för­be­rett en ny re­so­lu­tion i FN:s sä­ker­hets­råd med syf­te att upp­rät­ta en me­ka­nism för att ut­re­da vem som bär an­sva­ret för kem­va­pen­at­tac­ker i Sy­ri­en. OPCW:s ut­red­ning tit­tar en­bart på om kem­va­pen an­vänts.

Di­plo­mat­käl­lor upp­ger att för­hand­ling­ar om re­so­lu­tions­för­sla­get skul­le in­le­das un­der mån­da­gen.

FOTO: AP/TT

USA:s fi­nans­mi­nis­ter Ste­ven Mnuchin vän­ta­des i går kväll pre­sen­te­ra nya sank­tio­ner mot Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.