Junc­ker: »Vi­sa mer re­spekt för EU«

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 - WIKTOR NUMMELIN/TT

– Låt oss vi­sa mer re­spekt för EU, ma­nar EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-Clau­de Junc­ker i sitt sista år­li­ga tal om lä­get i uni­o­nen.

Löf­ten om slo­pa­de tidsom­ställ­ning­ar, fler gräns­vak­ter och fram­ti­da han­dels­av­tal med Afri­ka blan­das med för­hopp­ning­ar om en »upp­lyst pat­ri­o­tism«.

Fy­ra år ef­ter till­trä­det som EU-bas har Lux­em­burgs för­re pre­miär­mi­nis­ter ba­ra ett år kvar till pen­sio­ne­ring­en. Junc­ker har be­dy­rat att han in­te är in­tres­se­rad av att fort­sät­ta på sin post, ut­an sik­tar nu på att ba­na väg för en ef­ter­trä­da­re.

Men går­da­gens tal om lä­get i uni­o­nen var in­te en re­sumé om vad han lyc­kats med se­dan till­trä­det.

– Vårt ar­be­te kom­mer att fort­sät­ta un­der de när­mas­te må­na­der­na för att vår mind­re per­fek­ta eu­ro­pe­is­ka uni­on ska bli mer per­fekt för var­je dag. Vi har fort­fa­ran­de myc­ket att gö­ra, be­to­na­de Junc­ker i Stras­bourg.

Sam­ti­digt tryck­te han på världs­kri­gens elän­de och den fred som han an­ser att EU bi­dra­git till.

– Låt oss vi­sa mer re­spekt för EU. Låt oss för­sva­ra vårt sätt att le­va, vårt sätt att va­ra. Låt oss om­fam­na en sorts pat­ri­o­tism som in­te är rik­tad mot and­ra, sa­de Junc­ker.

Men lä­get i uni­o­nen är in­te en­kelt. In­ten­si­va för­hand­ling­ar på­går med Stor­bri­tan­ni­en in­för lan­dets ut­trä­de i vår. Re­la­tio­nen till USA, in­te minst eko­no­miskt, är gniss­li­ga­re än nå­gon­sin. Flyk­ting­kri­sen har fort­fa­ran­de in­te fått nå­gon lös­ning och runt om i med­lems­län­der­na väx­er de EU-kri­tis­ka par­ti­er­na.

Det EU-val som vän­tar i maj gör EU-led­ning­en ex­tra ner­vös. Opi­ni­ons­mäs­sigt ty­der myc­ket på en stark fram­marsch för par­ti­er som har en an­nan syn på hur och om vad EU ska sam­ar­be­ta fram­ö­ver.

Junc­ker be­to­nar att EU be­hö­ver stär­kas på för­svars­si­dan – för att bli mer själv­stän­digt.

– EU kom­mer ald­rig att bli en fäst­ning som vän­der ryg­gen mot res­ten av världen, sär­skilt in­te de li­dan­de. Världen till­hör al­la, in­te ba­ra ett få­tal.

I ta­let tog Junc­ker upp de pols­ka brand­män som hjälp­te till att be­käm­pa som­ma­rens skogs­brän­der i Sve­ri­ge som ett ex­em­pel på EU:s so­li­da­ri­tet.

– Det är EU när det är som bäst.

Att Junc­ker gär­na ser att EU-län­der­na in­te läng­re be­hö­ver full­stän­dig enig­het för att ta be­slut på ut­ri­kes­si­dan får tum­men upp av många svens­ka EU­par­la­ments­le­da­mö­ter. Men tvek­sam­he­ten är stör­re om sam­ma möj­lig­het ges till fi­nans­mi­nist­rar­na på skat­te­om­rå­det.

– Ur svensk syn­punkt ser jag att det är en ogör­lig stånd­punkt. Nu var han in­te tyd­lig med vil­ka skat­ter det hand­la­de om, men ba­ra att änd­ra i den rikt­ning­en och hasp­la ur sig det li­te fem-i-tolv i sitt tal känns väl ra­di­kalt, sa Fre­drick Fe­der­ley (C) ef­teråt.

»Världen till­hör al­la, in­te ba­ra ett få­tal.« Je­an-Clau­de Junc­ker, EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de.

FO­TO: GETTY

Je­an-Clau­de Junc­ker be­to­na­de vik­ten av att brex­it­för­hand­ling­ar­na når re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.