NMR FÖR­NE­KAR BREV MED ORGANISATIONENS SIG­NA­TUR – SKIC­KAS TILL

Metro Sweden (Malmö) - - TORSDAG MED METRO 13/9 -

Ett 20-tal hot­brev med tex­ten »Vi vet var du bor« har skic­kats hem till åkla­ga­re, opi­ni­ons­bil­da­re och tjäns­te­män in­om rätts­vä­sen­det runt om i Sve­ri­ge – se­dan ju­li må­nad. Hot­bre­ven är sig­ne­ra­de Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen (NMR).

Det var i ju­li som två åkla­ga­re, av varand­ra helt obe­ro­en­de, mot­tog hot­brev som var skic­ka­de till åkla­gar­nas pri­va­ta hem­a­dres­ser. Bre­ven in­ne­höll sam­ma for­mu­le­ring: »Vi vet var du bor, mvh NMR«, som Metro rap­por­te­rat ti­di­ga­re.

på en våg av hot­ful­la brev som skic­kats hem till le­dan­de per­so­ner in­om rätts­vä­sen­det.

– Vi är up­pe i ett 20-tal hän­del­ser mel­lan tum­men och pek­fing­ret som in­träf­fat un­der sen­som­ma­ren. Al­la rik­tar sig mot män­ni­skor som vi be­dö­mer är opi­ni­ons­bil­da­re el­ler tjäns­te­män i så­da­na funk­tio­ner som är vik­ti­ga för rätts­sä­ker­he­ten, sä­ger Niklas Lar­sen, chef på Po­lis­myn­dig­he­tens de­mo­kra­ti­och hat­brotts­grupp, som dri­ver ut­red­ning­en.

på hän­del­ser­na och ja­gar nu miss­tänk­ta. Man har även för­sökt spår­säk­ra fri­mär­ken som sut­tit klist­ra­de på hot­bre­ven. Om det gett re­sul­tat, vill in­te Niklas Lar­sen ut­ta­la sig om.

– Un­der den­na pe­ri­od är det många som känt sig ut­sat­ta och jag vill in­te gå in på mer de­tal­jer ef­tersom det rå­der för­un­der­sök­nings­sek­re­tess. Men det här är vik­tigt och po­li­sen pri­o­ri­te­rar den här ty­pen av brotts­lig­het.

Hän­del­ser­na lig­ger i dags­lä­get un­der ru­bri­ce­ring­en ola­ga hot, men kan en­ligt Niklas Lar­sen even­tu­ellt kom­ma änd­ras till hot mot tjäns­te­man be­ro­en­de på vem som mot­ta­git bre­ven och vil­ken funk­tion mål­sä­ga­ren haft.

– Vi job­bar vi­da­re med spår­säk­ring och för­sö­ker hit­ta en el­ler fle­ra gär­nings­män. Det är fle­ra män­ni­skor som blir be­rör­da på sam­ma ären­de här. Det är ett vik­tigt ar­be­te för oss. Vi ser det ur de­mo­kra­tisk syn­vin­kel, en röst får ald­rig tys­tas och man ska ald­rig va­ra rädd att ut­ö­va sitt äm­be­te, sä­ger han till Metro.

åkla­ga­re på Got­land och en av dem som mot­ta­git hot­brev sig­ne­rat NMR.

– Det är ab­so­lut in­te ac­cep­ta­belt och man går över en gräns även om det lig­ger i job­bets na­tur att man kan ut­sät­tas för så­dant här, men det är en an­nan sak. Det är lik för­bas­kat in­te ac­cep­ta­belt, sä­ger han till Metro.

Un­der hans 25 år som åkla­ga­re har han en­dast mot­ta­git hot nå­gon en­sta­ka gång. 2016 ut­red­de Mats Wihl­borg en miss­tänkt grupp­våld­täkt Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sens pressta­les­man till Metro. av en rull­stols­bu­ren kvin­na på Got­land.

De miss­tänk­ta fri­a­des, men fal­let fick stor upp­märk­sam­het i me­dia och fle­ra per­so­ner sök­te även upp Mats Wihl­borgs pri­va­ta adress. De gick in på hans tomt och drog plast­band märk­ta Nord­front, Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sens hem­si­da, runt fa­mil­jens bi­lar, som Ex­pres­sen ti­di­ga­re skri­vit.

po­äng­te­rar att han in­te drar någ­ra kopp­ling­ar mel­lan de ti­di­ga­re ho­ten från NMR och bre­vet som han fått hemskic­kat un­der som­ma­ren.

– Vi vet ing­et mer än att bre­vet damp ner brev­lå­dan och att det stod att det var från NMR, så visst kan man ju miss­tän­ka dem, men vem som för­fat­tat bre­vet vet vi in­te, sä­ger han. bre­vet kan va­ra vill Mats Wihl­borg in­te spe­ku­le­ra i. – Jag vet fak­tiskt in­te. År 2016 var det ju på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.