SD kan få mil­jon­be­lopp för si­na tom­ma sto­lar

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na er­öv­rat fler man­dat i kom­mu­ner­na än man har kan­di­da­ter till. Nu är frå­gan om SD ock­så föl­jer sin tra­di­tion att krä­va par­ti­stöd även för tom­ma sto­lar.

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na be­räk­nas få 27 tom­ma sto­lar i kom­mu­ner­na ef­ter hel­gens val. Det är be­tyd­ligt fär­re än ef­ter va­len va­len 2006, 2010 och 2014.

Men de va­len fick rätts­li­ga ef­ter­spel, ef­tersom SD kräv­de att få kom­mu­nalt par­ti­stöd även för obe­sat­ta man­dat. SD me­na­de att väl­jar­na vil­le ha par­ti­ets po­li­tik, och par­ti­stö­det skul­le gå till att byg­ga upp or­ga­ni­sa­tio­nen och re­kry­te­ra nya kan­di­da­ter till näs­ta val. Många kom­mu­ner nob­ba­de SD-kra­ven. Men Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na över­kla­ga­de 2012 Sö­der­täl­jes av­slag till kam­mar­rät­ten och vann. Sö­der­täl­je tving­a­des be­ta­la fy­ra års par­ti­stöd plus rän­ta i ef­ter­skott. No­tan slu­ta­de på 1,9 mil­jo­ner kro­nor. Trots att par­ti­ets två sto­lar stått tom­ma näs­tan he­la man­dat­pe­ri­o­den.

Ef­ter do­men val­de de fles­ta kom­mu­ner att be­ta­la ut stöd när par­ti­et kom med si­na krav. Det skul­le bli dyrare att dri­va ju­ri­dis­ka pro­ces­ser, löd re­so­ne­mang­et. Kom­mu­ner­nas miss­nö­je led­de till änd­ring­ar i kom­mu­nal­la­gen 2014.

– Men det är upp till kom­mu­ner­na att själ­va be­stäm­ma. Vi vet in­te ex­akt hur många som be­slu­tat om att stö­det ska kopp­las till man­da­ten. Vi går hel­ler in­te ut med någ­ra re­kom­men­da­tio­ner, sä­ger Mar­tin Lid­hamn, hand­läg­ga­re hos SKL.

SKL:s ju­rist He­le­na Lin­de tror dock att de fles­ta kom­mu­ner anam­mat de nya reg­ler­na.

– Det är jag sä­ker på. Att la­gen är fri­vil­lig be­ror på att man in­te vill tvinga fram en ord­ning.

FO­TO: IBL

SD:s par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.