För­änd­ring­ar vid räk­ning

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

RÖS­TER. Cen­tern tar åter­i­gen ett man­dat från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, vi­sar den pre­li­mi­nä­ra röst­räk­ning­en som fort­fa­ran­de på­går, en­ligt Val­myn­dig­he­ten. Om­kring 50 000 av upp­skatt­nings­vis 200 000 ons­dags­rös­ter ha­de räk­nats vid den­na upp­la­gas press­lägg­ning. Där­till syn­tes en svag upp­gång för Mil­jö­par­ti­et. Läs mer om röst­räk­ning­en­på si­dan 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.