Dub­belt så många har can­cer – ett gott be­tyg för vår­den i Nor­den

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Fö­re­koms­ten av can­cer i de nor­dis­ka län­der­na är näs­tan dub­belt så hög som snit­tet för den eu­ro­pe­is­ka re­gi­o­nen, vi­sar en ny rap­port från WHO.

Siff­ran är ett tec­ken på bra sjuk­vård och be­hand­ling, för­kla­rar Can­cer­fon­den.En­ligt rap­por­ten »Eu­ro­pe­an He­alth Re­port« från Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) låg fö­re­koms­ten av can­cer på 5 pro­cent i de nor­dis­ka län­der­na 2014, me­dan snit­tet för al­la län­der i rap­por­tens eu­ro­pe­is­ka re­gi­on var 2,4 pro­cent. Men det som kan lå­ta som en skräm­man­de siff­ra är i själ­va ver­ket tec­ken på nå­got bra, för­kla­rar Eli­za­beth Johansson är sak­kun­nig på Can­cer­fon­den.

– Det är in­te så att fem pro­cent får can­cer var­je år. WHO:s siff­ror byg­ger på pre­va­lens – hur många som di­a­gnosti­ce­rats med can­cer och som fort­fa­ran­de le­ver. I Sve­ri­ge går can­cer­re­gist­ret till­ba­ka till 1958, så fem pro­cent är de­len av be­folk­ning­en som le­ver nu och som haft can­cer se­dan 1958.

– Att siff­ran är så hög för Sve­ri­ge be­ror på att vi har så hög över­lev­nad. 70 pro­cent som drab­bas le­ver ef­ter tio år.

An­led­ning­en till att så många över­le­ver i Sve­ri­ge är att can­cer of­ta upp­täcks ti­digt i sam­band med scre­e­ning och att vård kan sät­tas in på ett ti­digt sta­di­um.

– Så vi ska va­ra gla­da att det är så många. Det be­ty­der att många le­ver ef­ter att de haft can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.