Två års dom för brand

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Hov­rät­ten fast­stäl­ler straf­fet två års fäng­el­se för en 22-årig man som del­tog i bran­dat­ten­ta­tet mot sy­na­go­gan i Gö­te­borg i de­cem­ber för­ra året. Där­e­mot upp­hävs tings­rät­tens be­slut att ut­vi­sa man­nen. I tings­rät­ten döm­des tre unga män till fäng­el­se för grovt ola­ga hot och för­sök till grov ska­de­gö­rel­se. Rät­ten an­såg att at­tac­ken mot sy­na­go­gan var ett hat­brott. Al­la tre över­kla­ga­de, men två drog till­ba­ka si­na över­kla­gan­den fö­re hov­rät­tens dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.