Plat­sen där Eric To­rell sköts 3D-skan­nas

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - DA­VID PE­TER­SON

BROTT. Plat­sen där Erik To­rell dö­da­des har di­gi­ta­li­se­rats med ny tek­nik. Det­ta för att möj­lig­gö­ra en ani­me­ring av vis­sa de­lar av hän­del­sen, skri­ver Åklagar­myn­dig­he­ten i ett press­med­de­lan­de.

Det var den and­ra au­gusti som 20-åri­ge Eric To­rell blev ihjäl­skju­ten i Va­sas­tan i cen­tra­la Stock­holm av ett an­tal po­li­ser, när han en­ligt po­li­sen bar på ett va­pen­lik­nan­de fö­re­mål som se­na­re vi­sa­de sig va­ra ett lek­saks­va­pen.

En för­un­der­sök­ning om tjäns­te­fel har in­letts ef­ter hän­del­sen.

Hit­tills har om­kring 90 för­hör hål­lits.

Nu ska en ana­lys av plat­sen för döds­skjut­ning­en ge­nom­fö­ras, bland an­nat kom­mer man att ana­ly­se­rar de spår som finns av kul­ba­nor.

Det har ock­så gjorts en 3D-skan­ning av plat­sen som ska gö­ra det möj­ligt att ani­me­ra vis­sa de­lar av hän­del­sen, skri­ver Åklagar­myn­dig­he­ten i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.