Fort­satt stank av bajs i sko­la

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

I fle­ra år har låg­sta­di­e­e­le­ver och an­ställ­da på Stor­sko­lan i skåns­ka Sjö­bo plå­gats av en av­fö­rings­lik­nan­de stank, skri­ver Sve­ri­ges Ra­dio P4 Mal­mö­hus.

In­för årets skol­start hop­pa­des man kun­na hit­ta en lös­ning på pro­ble­met – men för­gä­ves. Stan­ken, som pe­ri­od­vis fått för­äld­rar att ta hem si­na barn från sko­lan, be­skrivs av för­valt­nings­che­fen Kent Till­berg som ett myste­ri­um. Han kal­lar det »fruk­tans­värt fru­stre­ran­de« att man in­te kan hit­ta käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.