Gu­ve­nör om jät­te­or­ka­nen: »Rid in­te ut ett mons­ter«

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Uppe­mot två mil­jo­ner in­vå­na­re har om­betts el­ler be­ord­rats att läm­na North Ca­ro­li­na, South Ca­ro­li­na och Virginia när jät­te­or­ka­nen Flo­rence när­mar sig.

Oväd­ret sät­ter ny fart på oe­nig­he­ten mel­lan pre­si­dent Trump och det ti­di­ga­re storm­drab­ba­de Pu­er­to Ri­co.

– Det­ta är ett hi­sto­riskt ovä­der, som kom­mer kanske en gång per livs­tid, sä­ger North Ca­ro­li­nas gu­ver­nör Roy Coo­per.

Han för­kla­rar att Ca­ro­li­na-bor­na kanske tyc­ker sig va­ra så va­na att de in­te be­hö­ver eva­kue­ras. Men han rå­der al­la be­rör­da att »fly nu«.

– Vi ber folk att in­te för­sö­ka ri­da ut ett mons­ter.

Eva­ku­e­ring­ar är dock in­te så lät­ta i al­la lä­gen – vägar­na i des­sa de­lar av USA präglas även i van­li­ga fall av myc­ket tät tra­fik, och re­dan på ons­da­gen rap­por­te­ra­des långa bil­kö­er på en del håll. Flo­rence vän­tas nå USA:s kust på tors­da­gen, och se­dan fort­sät­ta här­ja i öst­ra USA he­la hel­gen.

ock­så att Flo­rence är en or­kan av en ka­li­ber som USA:s ost­kust in­te sett på de­cen­ni­er. Men han för­säk­rar att lan­det är be­rett.

– Vi spa­rar in­te in på nå­got, vi är to­talt för­be­red­da, vi är så re­do som nå­gon nå­gon­sin har va­rit, sä­ger pre­si­den­ten.

I sam­tal med me­di­er om be­red­ska­pen kal­lar Trump ock­så ka­ta­strofar­be­tet på Pu­er­to Ri­co ef­ter or­ka­nen Ma­ria för­ra året för »en otro­lig framgång«.

Men på den punk­ten var han oe­nig med det ter­ri­to­ri­ets sty­ran­de re­dan då, och upp­rörd­he­ten tar nu ny fart.

– Ur­säk­ta sir, men skäms! sä­ger Car­men Yulín Cruz, borg­mäs­ta­re i hu­vud­sta­den San Ju­an, till CNN.

tyc­ker att för­lus­ten av 3 000 män­ni­sko­liv är en framgång. Kan ni tän­ka er vad han skul­le se som ett miss­lyc­kan­de?«, skri­ver hon på Twit­ter.

Pu­er­to Ri­cos el­nät var i då­ligt skick re­dan ti­di­ga­re, men slogs i stort sett ut helt av Ma­ria. På en del håll har ener­gi­fö­re­tag som Tes­la gått in med nya lös­ning­ar i form av bland an­nat sol­kraft. Men en del hus­håll för­blev ut­an el i många må­na­der, fram till helt ny­li­gen, vil­ket lett till ut­bredd bit­ter­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.