Nya Trump­bo­ken får kri­tik av dess käl­lor

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Två up­pen­bar­li­gen vik­ti­ga käl­lor i Bob Wood­wards om­ta­la­de bok »Fe­ar«, om Do­nald Trump, kri­ti­se­rar den som starkt miss­vi­san­de. De för­ne­kar dock in­te att de pra­tat med Wood­ward, och de ger inga ex­em­pel på di­rek­ta fel­ak­tig­he­ter.

»Den­na bok ger in­te en rik­tig bild av min tid i Vi­ta hu­set«, skri­ver den ti­di­ga­re pre­si­dent­med­ar­be­ta­ren Ga­ry Cohn till ny­hets­saj­ten Ax­i­os.

En­ligt Rob Por­ter, som även han re­dan läm­nat Vi­ta hu­set, är be­skriv­ning­ar­na i boken »se­lek­ti­va och of­ta miss­le­dan­de«.

I boken, som släpp­tes på tis­da­gen, be­skrivs USA:s pre­si­dent som en lyn­nig och an­svars­lös ledare. Hans med­ar­be­ta­re tyc­ker han är så opå­lit­lig att de un­dan­hål­ler ho­nom do­ku­ment och in­for­ma­tion, så att han in­te ska fat­ta far­li­ga be­slut.

Pre­si­den­ten själv har twitt­rat att »Bob Wood­ward är en lögna­re som ger in­tryck av att va­ra De­mo­kra­ter­nas la­kej in­för mel­lanårsva­len«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.