EU grans­kar Vik­tor Or­báan

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

EU-par­la­men­tet har nu satt igång en for­mell gransk­ning av Ung­erns re­ge­ring och pre­miär­mi­nis­tern Vik­tor Or­bán, rap­por­te­rar Reu­ters. Om­röst­ning fick rap­por­ten stöd av 488 rös­ter mot 197, vil­ket var till­räck­ligt för att få fram en gransk­ning. Gransk­ning­en gäl­ler om Ung­ern åsi­do­sät­ter EU:s grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar. Or­bán har för­sva­rat Ung­erns re­ge­ring och me­nar att EU en­dast vill ge igen för att Ung­ern in­te vill ta emot flyk­ting­ar och mi­gran­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.