Fem be­te­en­den på job­bet som gör oss stres­sa­de

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Är du en be­ha­ga­re, mej­lnar­ko­man el­ler skju­taup­pa­re på job­bet? En­ligt stress­ex­per­ten Helén Ved­lé har vi of­ta då­li­ga va­nor som för­säm­rar vår kon­cent­ra­tions­för­må­ga och ökar stress­ni­vå­er­na. Här är fem van­li­ga ty­per.

Ha en tyd­lig att-gö­ra­lis­ta som du ut­går från när du job­bar.

Av­slu­ta var­je ar­bets­upp­gift, om det är möj­ligt, in­nan du på­bör­jar en ny.

Be­stäm hur of­ta och länge du ska ha »mejl­tid« var­je dag.

Stäng av mejla­vi­se­ring­ar för att in­te bli av­bru­ten. Log­ga ut från mej­len på kväl­lar och hel­ger.

Ta re­da på vil­ken typ av ar­bets­upp­gif­ter som du har för va­na att skju­ta upp.

Pla­ne­ra in och av­sätt tid för när du ska gö­ra oli­ka ar­bets­upp­gif­ter.

Det är okej att job­ba över nå­gon dag om det kri­sar, men gör det in­te till en va­na.

Öva på att sä­ga nej. Det kan kän­nas lät­ta­re om du er­bju­der and­ra al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.