El­va tips – så blir bröl­lops­da­gen den bäs­ta da­gen ie­ra­liv

Den sto­ra da­gen. I dag av­slu­tar Metro Mo­des re­dak­tions­chef Cas­sand­ra Lundgren sin ar­ti­kel­se­ri­en med tips för att er bröl­lops­dag ska bli den bäs­ta i era liv. Vis av er­fa­ren­het – här är el­va tips för den sto­ra fi­na­len på all pla­ne­ring – bröl­lops­da­gen!

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 -

Oroa er in­te

1 Oj vad myc­ket tid jag så här i ef­ter­hand har lagt på att oroa mig för sa­ker och ting knut­na till bröl­lo­pet. Vi skul­le spen­de­ra fy­ra he­la da­gar med vå­ra gäs­ter i Frank­ri­ke, och när jag in­te oro­a­de mig för hur vädret skul­le bli så var det någon­ting an­nat – li­tet som stort. Så onö­digt! Allt blev ju helt per­fekt.

För­läng bröl­lops­da­gen

2till Vi ha­de fle­ra da­gar till­sam­mans med vå­ra gäs­ter med allt ifrån ut­flykt pool­par­ty och ång­rar det in­te en se­kund. Men vill du för­länga bröl­lo­pet li­te så är en »re­he­arsal din­ner« da­gen in­för bröl­lo­pet el­ler en fru­kost/brunch till­sam­mans da­gen ef­ter ett hett tips.

Tid med tär­nor/best men

3 Ett min­ne som för evigt kom­mer lig­ga mig så varmt om hjär­tat är tim­mar­na med mi­na äls­ka­de tär­nor när vi fix­a­de i ord­ning oss in­för vig­seln. Vi skå­la­de i cham­pagne, pra­ta­de och skrat­ta­de åt gam­la min­nen och ha­de det så my­sigt (själv­klart med smö­ri­ga kär­leks­sång­er i bak­grun­den).

Ät en sta­dig fru­kost

4 Ni be­hö­ver en re­jäl fru­kost full­vik­prop­pad med ener­gi in­för den ti­gas­te da­gen i era liv. Glöm en fjut­tig mac­ka – lad­da upp med allt ni gil­lar och ät er mät­ta. Och lad­da på med myc­ket väts­ka re­dan från ti­dig mor­gon.

Lägg un­dan mo­bi­len

6 Är det en dag då mo­bi­ler­na ska lig­ga kvar på rum­met så är det på er bröl­lops­dag. Upp­lev in­te da­gen via skär­men ut­an var när­va­ran­de vid var­je ögon­blick. Jag vil­le ta bil­der och sto­ri­es på pre­cis allt men är så glad att jag in­te gjor­de det.

Pro­fes­sio­nell fo­to­graf är guld

7 Ing­et brud­par har nå­gon­sin ång­rat att de la en ex­tra slant på en pro­fes­sio­nell fo­to­graf. Det gör in­te vi hel­ler! Nu när ni själ­va in­te ska spen­de­ra tid på att fo­ta och upp­le­va bröl­lo­pet ge­nom en skärm så är det vik­tigt att nå­gon fång­ar ka­la­set – och al­la dess ma­gis­ka ögon­blick. Vi an­li­ta­de bå­de en bröl­lops­fo­to­graf men ock­så en kil­le som fång­a­de he­la bröl­lo­pet på film. I ef­ter­hand känns det som en av de vik­ti­gas­te ut­gif­ter­na på he­la bröl­lops­bud­ge­ten.

Välj grym­ma to­ast­mas­ters

8 Vi kan in­te tac­ka vå­ra to­ast­mas­ters nog för allt de gjor­de för oss un­der bröl­lops­da­gen. Ef­ter vig­seln sa de att vi skul­le hop­pa in i en taxi och åka bort en li­ten stund me­dan vå­ra gäs­ter skul­le gå en tips­run­da. Då tog de oss till en he­li­kop­ter (hur sjukt?) där vi fick upp­le­va Bre­tag­ne från luf­ten.

Det sista de sa in­nan de slog igen bil­dör­ren var. »Njut nu, vi har sten­koll på ALLT«. Den me­ning­en blev start­skot­tet för en dag/kväll och natt helt i nu­et.

Li­ve­mu­sik!

9 Ingen­ting slår li­ve­mu­sik, så är det ba­ra. Vi skul­le först kö­ra med DJ på vårt bröl­lop men byt­te i sista se­kund till ett grymt li­ve­band från Umeå.

Och oj vad myc­ket de gjor­de för vårt bröl­lop och he­la stäm­ning­en. Un­der vår »re­he­arsal din­ner« ha­de de en in­tim spel­ning in­ne på slot­tet där 55 per­so­ner träng­des för att sjunga med i kör. De spe­la­de även lå­tar un­der vig­seln och bjöd på stor­sla­gen un­der­håll­ning på bröl­lops­fes­ten.

SLÄPP LOSS!

10 Det lå­ter så kly­schigt men är så vik­tigt. Njut av er sto­ra dag, kä­ra brud­par! Skrat­ta så det gör ont i ma­gen, gråt av lyc­ka och strun­ta i om in­te allt blir som det var tänkt. Häng ba­ra med i det enor­ma flö­det av po­si­tiv ener­gi som da­gen bju­der på. Och vå­ga släpp loss!

Den bäs­ta da­gen i era liv vän­tar runt hör­net, häl­sar en vars fest­klän­ning sprack av all ga­len dans.

Bröl­lop­pet äg­de rum på frans­ka Cha­teau Du Grand Val.

Mar­tin Frank och An­na Berg­man var to­ast­mas­ters – och de går in­te att tac­ka nog!

Cas­sand­ra fick ick sin Kris­ter Kris­ter un­der un­der stor­slag­na stor­slag­na fo for­mer i Frank­ri­ke, ef­ter må­na­der av för­be­re­del­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.