Sä­po in­kopp­la­de – NMR kan ha ho­tat åkla­ga­re

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER POLISLARM -

Brott. Sä­po kän­ner till att ett 20-tal hot­ful­la brev har skic­kats till åkla­ga­re och and­ra in­om rätts­vä­sen­det.

Ett 20-tal hot­ful­la brev med tex­ten »Vi vet var du bor, mvh NMR«, har skic­kats till bland an­nat fle­ra åkla­ga­re. Nu kan Metro be­rät­ta att även Sä­ker­hetspo­li­sen har kopp­lats in.

Ett 20-tal hot­brev skic­ka­des hem till åkla­ga­re och and­ra per­so­ner in­om rätts­vä­sen­det i ju­li, vil­ket Metro kun­de av­slö­ja un­der ons­da­gen.

– Det är Po­lis­myn­dig­he­tens ut­red­ning, men Sä­po kän­ner till det här, sä­ger Gabri­el Wernstedt, pressek­re­te­ra­re på Sä­po, till Metro.

Bre­ven är sig­ne­ra­de den na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen NMR, Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen. Men om det är NMR el­ler nå­gon an­nan som lig­ger bakom bre­ven är oklart, en­ligt Po­lis­myn­dig­he­tens de­mo­kra­ti­och hat­brotts­grupp.

Som Metro skri­vit ti­di­ga­re ser po­li­sen all­var­ligt på hän­del­ser­na och ja­gar nu miss­tänk­ta.

Gabri­el Wernstedt vill in­te gå in på hur in­vol­ve­ra­de Sä­po är i ären­det med de hot­ful­la bre­ven, men han sä­ger:

– Vi kan in­te ut­ta­la om det här spe­ci­fi­ka fal­let, men ge­ne­rellt sett så har Sä­po ett nä­ra sam­ar­be­te med Po­lis­myn­dig­he­ten och i synnerhet när gäl­ler brott som fal­ler in­om vårt an­svars­om­rå­de, det vill sä­ga skyd­det av den svens­ka de­mo­kra­tin.

Per Öberg, pressta­les­per­son för NMR, har de­men­te­rat att or­ga­ni­sa­tio­nen lig­ger bakom bre­ven.

Metro i går.

Metro 24 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.