Frisko­lor ger läg­re lön än kom­mu­na­la sko­lor

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

De se­nas­te fy­ra åren har Sve­ri­ges fy­ra störs­ta frisko­le­kon­cer­ner gått med mer än tre mil­jar­der kro­nor i vinst (fö­re rän­tor och skatt). Sam­ti­digt har lä­rar­na på fle­ra sko­lor läg­re lön än många lä­ra­re på kom­mu­na­la sko­lor, rap­por­te­rar Skol­värl­den. Lä­ra­re i frisko­lor har i ge­nom­snitt 1 000 kro­nor läg­re må­nads­lön än kom­mu­nalt an­ställ­da kol­le­gor, en­ligt sta­tistik som Lä­rar­nas riks­för­bund ta­git fram på upp­drag av tid­ning­en.

In­om kon­cer­nen In­ter­na­tio­nel­la eng­els­ka sko­lan, IES, tjä­nar be­hö­ri­ga lä­ra­re i ge­nom­snitt 3 000 kro­nor mind­re i må­na­den än vad mot­sva­ran­de kom­mu­na­la lä­ra­re gör.

– Vå­ra lö­ner är kon­kur­rens­kraf­ti­ga och vi ser till att de för­blir så, då lö­nen är en del när lä­ra­re väl­jer ar­bets­gi­va­re. Men även and­ra fak­to­rer är vik­ti­ga. Ex­ter­na un­der­sök­ning­ar, och de vi själ­va ut­för, vi­sar att vi ge­ne­rellt är en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re, sä­ger Jo­nat­han Ho­well, pres­soch mark­nads­chef på IES, till tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.