Mikro­piz­za på krog går till högs­ta in­stans

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

En­ligt al­ko­hol­lag­stift­ning­en ska kro­gar fram till kloc­kan el­va på kväl­len er­bju­da ett »va­ri­e­rat ut­bud« av maträt­ter för att få ser­ve­ra al­ko­hol. Men när mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tö­rer be­sök­te en krog i Umeå hös­ten 2016 stod kö­ket orört och över­gi­vet, ing­en kock var på plats. Den en­da mat som er­bjöds var Bil­lys piz­za för 99 kro­nor, skri­ver Väs­ter­bot­tens-Ku­ri­ren.

Kro­gen fick ett vill­ko­rat ser­ve­rings­till­stånd och om­bads re­do­vi­sa namn och per­son­num­mer på den som la­ga­de mat. De över­kla­ga­de och fick rätt av för­valt­nings­rät­ten.

Mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den över­kla­ga­de till kam­mar­rät­ten, där ären­det av­skrevs då kro­gen stängt. Nu går det vi­da­re till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

In­spek­tö­ren Erik Eng­berg sä­ger till VK att det in­te läng­re hand­lar om ser­ve­rings­till­stån­det ut­an om att man vill ha ett för­tyd­li­gan­de av re­gel­ver­ket.

– Det är vik­tigt att få en ju­ri­disk be­döm­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.