Nu kom­mer hös­ten till Sve­ri­ge – blir en reg­nig och kall helg

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - NØNNE SCHJAERFF ENGELBRECHT/TT

Vä­der. Höst­väd­ret smy­ger sig in över Sve­ri­ge och till hel­gen vän­tar bå­de regn och läg­re tem­pe­ra­tu­rer. För den som har läng­tat ef­ter regn he­la som­ma­ren är hel­gens vä­der go­da nyheter. Re­dan un­der fre­dag ef­ter­mid­dag drar ett regn­om­rå­de näm­li­gen in över väst­ra Gö­ta­land och syd­väst­ra Sve­a­land – och fort­sät­ter se­dan sin färd in över res­ten av lan­det.

Det kom­mer dock in­te reg­na he­la hel­gen.

I söd­ra Sve­ri­ge drar reg­net bort un­der lör­da­gen.

– På kväl­len spric­ker det upp och det ser ut att bli en gans­ka so­lig av­slut­ning på da­gen, sä­ger The­re­se Gadd på SMHI.

Men det so­li­ga vädret hål­ler in­te i sig, re­dan sön­dag kväll kom­mer reg­net dra in igen över lan­dets söd­ra de­lar.

I Norr­land kom­mer det att reg­na som mest un­der sön­da­gen.

En­ligt The­re­se Gadd kom­mer dags­tem­pe­ra­tu­rer­na lig­ga mel­lan 12 och 17 gra­der i sö­der och 10–15 i norr. I fjäl­len är det be­tyd­ligt läg­re tem­pe­ra­tu­rer, 4–9 gra­der, och lo­kalt helt ned mot nol­lan.

– Tem­pe­ra­tu­rer­na va­ri­e­rar pre­cis som vädret i hel­gen, ef­tersom vi har pe­ri­o­der med bå­de sol och moln, sä­ger The­re­se Gadd.

– I sam­band med regn blir de nå­got läg­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.