Kom­mer till Sve­ri­ge i höst

Metro Sweden (Malmö) - - INTERVJU UPPMÄRKSAMMAT MORDFALL -

Aman­da Knox. 31 år. I Se­att­le med pojk­vän­nen Christop­her. För­fat­ta­re/jour­na­list Kom­mer till Stock­holm den 24 ok­to­ber för att sam­ta­la med Kristof­fer Tri­umf på Chi­na­te­a­terns scen.

Hon har skri­vit en bok om sin upp­le­vel­se och un­der ar­be­tet med »Wai­ting to be he­ard« kom många käns­lor upp till ytan. När hon satt fängs­lad och li­vet gick ut på att över­le­va da­gen kän­de hon sig mest led­sen, men un­der skri­van­dets gång kom ils­kan fram.

– Jag blev arg för förs­ta gång­en. Jag in­såg att allt var så orätt­vist och fel. Jag tror att det var nyt­tigt att ils­kan kom fram. An­nars ha­de jag bu­rit den in­om mig.

hon sin er­fa­ren­het till att hjäl­pa kvin­nor som bli­vit il­la be­hand­la­de av me­dia, hon har hjälpt till att sam­la peng­ar till oli­ka for­mer av re­ha­bi­li­te­ring i fäng­el­ser och hon en­ga­ge­rar sig i män­ni­skor som bli­vit oskyl­digt döm­da. Aman­da pla­ne­rar nu­me­ra sin fram­tid vil­ken hon in­te all­tid ta­git för gi­ven. 2015 träf­fa­de hon pojk­vän­nen Christop­her och se­dan två år bor de till­sam­mans.

– Jag är så tack­sam. Vi är kä­ra i varand­ra var­je dag. Vi har tre fi­na kat­ter som är de snäl­las­te i värl­den och vi hop­pas kun­na star­ta en fa­milj till­sam­mans, det vill vi verk­li­gen. Jag är på en bra plats nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.