Glöm in­te de hör­sel­ska­da­de – mer text i tv

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE - JO­HAN­NA

Text­ning. 1,5 mil­jo­ner män­ni­skor i Sve­ri­ge har nå­gon form av hör­sel­ned­sätt­ning. Det har va­rit otro­ligt svårt att föl­ja med i val­de­bat­ter­na ef­tersom få tex­tar si­na li­ve­sänd­ning­ar, skri­ver Jo­han­na.

→ Det är år 2018, vi har pre­cis va­rit med om en val­rö­rel­se som stän­digt hand­lat om sam­ma frå­gor – mil­jö, LSS, sko­lan, vår­den med me­ra. Det har va­rit val­de­bat­ter, vi har sett hur par­ti­le­dar­na står och ar­gu­men­te­rar hej vilt i tv. Jäm­ställd­het har va­rit en stor frå­ga i va­let, men vart tog jäm­lik­he­ten som Jo­han­na har haft svårt att föl­ja med i val­de­bat­ter­na. de pra­tar om vägen? Är det ba­ra jäm­lik­het mel­lan män och kvin­nor?

Vi är cir­ka 1,5 mil­jo­ner per­so­ner i Sve­ri­ge som har en hör­sel­ned­sätt­ning av oli­ka grad. Man kan ju tyc­ka att det­ta år bor­de ha va­rit en kamp för al­las rät­tig­he­ter, men gång på gång har var­je par­ti vi­sat att man ute­slu­ter en stor grupp.

In­te ett en­da par­ti har tex­tat si­na li­ve­sänd­ning­ar på Fa­ce­book (för­u­tom Cen­ter­par­ti­et som tex­tat en li­ve­sänd­ning), TV4 har in­te tex­tat val­va­kan el­ler val­de­bat­ten, Ex­pres­sen tex­tar in­te sin li­ve­sänd­ning i de­bat­ten mel­lan An­nie Lööf och Jim­mie Åkes­son. Af­ton­bla­det tex­tar in­te hel­ler un­der si­na li­ve­sänd­ning­ar. Hur är det­ta ens ett ac­cep­te­rat faktum? Hur kan det va­ra okej att man väl­jer bort en så stor grupp män­ni­skor fö­re va­let?

Det har va­rit otro­ligt myc­ket dis­kus­sio­ner om al­la män­ni­skors vär­de och rätt i sam­häl­let, men än­då kan in­te des­sa po­li­ti­ker stå för det som de sä­ger.

»Mer text i Sve­ri­ge! Al­la ska ha rätt till del­ak­tig­het i sam­häl­let.«

FOTO: IBL

»Jo­han­na« kän­ner sig bort­vald i tv-de­bat­ter­na på grund av sin hör­sel­ned­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.