Horoskop

Metro Sweden (Malmö) - - TIDSFÖRDRIV KORSORD, SUDOKU OCH HOROSKOP -

Metros horoskop pro­du­ce­ras av tex­tro­bo­ten Astrid.

Vä­du­ren 21/3–20/4

Vä­du­ren är just nu re­do att få klar­tec­ken för nå­got spe­ci­ellt. Du har just nu en be­nä­gen­het att upp­nå ett mål du ställt upp för dig.

Ox­en 21/4–21/5

Sa­ker tycks ta en ovän­tad vänd­ning. Kon­tro­ver­ser kan lätt upp­stå.

Tvil­ling­ar­na 22/5–21/6

Tvil­ling­ar är just nu li­te väl prin­cip­fas­ta. Gör ett för­sök att in­te sit­ta med ar­mar­na i kors.

Kräf­tan 22/6–23/7

Du mås­te nu lå­ta nå­got spe­ci­ellt för­sjun­ka i glöms­kans natt, det kan nog va­ra klokt att in­te för­sö­ka forcera hän­del­se­ut­veck­ling­en.

Le­jo­net 24/7–23/8

Le­jon kän­ner sig nu i be­hov av att läg­ga fram för­slag. Det ska­dar ald­rig att skaf­fa dig ett över­tag gente­mot nå­gon an­ta­go­nist.

Jung­frun 24/8–23/9

Att pas­sa av­ta­la­de mö­ten ser nu ut att kun­na få stor be­ty­del­se, det kan ska­pa pro­blem för dig.

Vå­gen 24/9–23/10

Din ekonomi tycks tå­la en del ut­sväv­ning­ar, kon­tro­ver­ser kan lätt upp­stå.

Skor­pi­o­nen 24/10–22/11

Pla­ner som le­gat på hyl­lan ham­nar åter på dag­ord­ning­en, det kan ska­pa pro­blem för dig.

Skyt­ten 23/11–20/12

Du fö­re­fal­ler nu en smu­la lyn­nig, du tycks kun­na få en hel del att grubb­la över.

Sten­boc­ken 21/12–20/1

Du över­ty­gar dig om att för­må dig till en kur­sänd­ring. Kanske be­hö­ver du mer tid på dig att smäl­ta vis­sa nya in­tryck.

Vat­tu­man­nen 21/1–19/2

En vän fun­de­rar på att upp­ma­na dig att för­må dig till en kur­sänd­ring. De pla­ne­ta­ris­ka im­pul­ser­na är över­vä­gan­de go­da.

Fis­kar­na 20/2–20/3

Ett för­slag nå­gon ger dig kan bli in­tres­sant, näs­tan vad som helst tycks kun­na in­träf­fa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.