Cis­si Wallin: »Att ens barn kan va­ra elakt är svårt att ta in«

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - [email protected]­ro.se

Näs­tan all­tid en i var­je klass. Ett elakt barn, en mob­ba­re. Bar­net som gör att ditt barn ald­rig vill gå till sko­lan läng­re. Bar­net som till och med ver­kar nju­ta av att mob­ba. Än­då så tyst, som att vi tän­ker att det­ta in­te ex­i­ste­rar ba­ra vi låt­sas att al­la barn är som Tom­my och An­ni­ka i »Pip­pi Långstrump«.

Gam­mel­grek-fi­lo­so­fen So­kra­tes me­na­de ju att on­da hand­ling­ar be­gås på grund av okun­skap. I mo­dern tid har vi kom­mit fram till att det hela är nå­got mer kom­plext.

Det he­ter of­ta att så kal­la­de »on­da barn« kom­mer från så kal­la­de »on­da mil­jö­er«. Miss­bruk, våld i hem­met och all­män mi­sär. Kär­leks­lö­sa för­äld­rar som över­för sin em­pa­ti­brist och lär si­na av­kom­mor hat.

Men stäm­mer det all­tid? Nu när många av mi­na vän­ners barn bör­jat sko­lan kom­mer ota­li­ga be­rät­tel­ser om ela­ka ung­ar i var­je klass. Barn från väl­ord­na­de me­del­klass­hem, trev­li­ga för­äld­rar, till sy­nes ord­ning och re­da. Än­då – sko­nings­lö­sa mob­ba­re.

Vad är den ge­men­sam­ma näm­na­ren? Kan vil­ken unge som helst för­vand­las till en li­ten orch i fåra­klä­der som får and­ra barn att in­te ens vil­ja gå till sko­lan? Klar­språk: Var­i­från kom­mer al­la des­sa ela­ka barn? De som all­tid ver­kar ha fun­nits och an­tag­li­gen all­tid kom­mer att fin­nas.

Jag vet in­te. Men jag vet att vi mås­te bör­ja lyf­ta på loc­ket och in­se det smärt­sam­ma fak­tum att även ens eget barn kan va­ra elakt. Även min och din lil­la gul­le­fju­ni­ga äng­el kan bli en li­ten ond­sint orch. Och då mås­te vi vå­ga in­se – och ta tag i det.

Jag var mob­bad

hela låg- och mel­lan­sta­di­et och det åter­kom­man­de te­mat var för­äld­rar som ab­so­lut in­te kun­de tro att de­ras små gull­ung­ar låst in and­ra barn på skol­to­a­let­ten, spot­tat i de­ras mat el­ler spo­lat ner de­ras klä­der i to­an ef­ter gym­pan.

För­ne­kel­sen är livs­far­lig. Den tar oss ald­rig fram­åt, tvärtom.

Att ens ögon­sten kan va­ra elak är svårt att ta in. Att tre svens­ka barn och unga tar sitt liv var­je vec­ka, det vill sä­ga en min­derå­rig varan­nan dag, det är än­nu svå­ra­re att ta in.

Jag tror att en stor del av an­sva­ret lig­ger hos ela­ka barn, fost­ra­de av för­ne­kan­de vux­na.

CIS­SI WALLINSkri­bent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.