Ut­ri­kes May pressas in­för om­röst­ning­en om brexit

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - WIKTOR NUMMELIN/TT

Den brit­tis­ka brex­it­de­bat­ten när­mar sig kok­punk­ten in­för näs­ta vec­kas par­la­ments­om­röst­ning om ut­trä­des­av­ta­let med EU. Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May är hårt an­satt – men ger in­te med sig.

→ Re­na krigs­ru­bri­ker do­mi­ne­rar de brit­tis­ka tid­ning­ar­na se­dan re­ge­ring­en i tis­dags åkt på en rad smäl­lar i un­der­hu­set.

Re­ge­ring­en har beordrats att pub­li­ce­ra hela sin rätts­li­ga ut­red­ning om ut­trä­det. Dess­utom har par­la­men­tet rös­tat för att ge sig självt rät­ten att gö­ra tillägg till det ut­ta­lan­de om vägen vi­da­re, som May mås­te läg­ga fram om par­la­ments­le­da­mö­ter­na den 11 de­cem­ber sä­ger nej till hen­nes ut­trä­des­av­tal.

Det svi­der re­jält på 10 Dow­ning Stre­et.

»Da­gen då May för­lo­ra­de kon­trol­len«, skri­ver Daily Te­le­graph på sin första­si­da.

»Värs­ta för­lus­ten för en pre­miär­mi­nis­ter på 40 år«, står det i The Ti­mes.

»Förödan­de«, skri­ver No­rir­länds­ka uni­o­nist­par­ti­et DUP:s andre­man Ni­gel Dodds på twit­ter.

May står dock på sig om den så kal­la­de nöd­lös­ning­en.

– Vi har in­te dolt någ­ra fak­ta om brexit upp­gö­rel­sen för­le­da­mö­ter­na idet här par­la­men­tet, ihär­da­de The­re­sa May un­der går­da­gens frå­gestund i det brit­tis­ka un­der­hu­set.

Rät­ten att gö­ra

tillägg till Mays ut­ta­lan­de ger par­la­ments­le­da­mö­ter­na en be­tyd­ligt stör­re möj­lig­het att på­ver­ka fort­sätt­ning­en

FO­TO: SE­AN GALLUP/GETTY

Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May pres­sa­des hårt un­der frå­gestun­den i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.