Tips: Det kan du gö­ra för kli­ma­tet

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter Klimatkrisen -

Här är kli­ma­ta­na­ly­ti­kern Erik Pihls bäs­ta tips:

→ Att tän­ka på kli­ma­tet är li­te som trä­ning, de fles­ta vet vad de ska gö­ra men än­då blir det in­te all­tid av. Fun­de­ra över hur du kan få in det i din var­dag, och på­ver­ka and­ra att stäl­la om sin livs­stil de ock­så.

→ Är du en per­son som fly­ger myc­ket så kanske du kan ta fär­re re­sor över läng­re tid. Du kanske kan fly­ga en gång per år i stäl­let för fy­ra gång­er per år, och stan­na läng­re när du väl är bor­ta. El­ler helt en­kelt by­ta ut flyg­re­san mot tåg.

→ Om du åker myc­ket bil kan du för­sö­ka samå­ka el­ler cyk­la.

→ Att dra ner på köt­tä­tan­det ger stor po­si­tiv på­ver­kan på mil­jön.

→ Se över om de pro­duk­ter du an­vän­der in­ne­hål­ler palm­ol­ja, vars od­ling­ar kan gö­ra att regn­skog sköv­las.

→ Se över hur ener­gi­för­bruk­ning­en i ditt bo­en­de ser ut, spe­ci­ellt om du har en ol­je­pan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.