Smyg­trä­ning på job­bet – 10 tips

Metro Sweden (Malmö) - - Metro / Jobb -

→ Ställ dig upp från sit­tan­de po­si­tion ut­an att an­vän­da ar­mar­na och sätt dig ner igen så lång­samt du kan ge­nom att »brom­sa« med musk­ler­na.

→ An­vänd pär­mar som vik­ter. Du kan till ex­em­pel lyf­ta ar­mar­na rakt ut med pär­mar i var­de­ra han­den.

→ Gå upp- och ned­för en trap­pa någ­ra gång­er.

→ Gör arm­häv­ning­ar mot en vägg el­ler ett bord.

→ Låt­sas tap­pa din nyc­kel­knip­pa i gol­vet och gör ben­böj för att ploc­ka upp dem.

→ Gå snabbt på stäl­let.

→ Jog­ga lätt på stäl­let och för­sök kic­ka dig själv i rum­pan när du står vid skri­va­ren.

→ »Blan­dåk« till job­bet. Det in­ne­bär att du till ex­em­pel åker buss men hop­par av någ­ra sta­tio­ner ti­di­ga­re och går sista bi­ten.

→ Stå i jä­gar­vi­la mot en vägg.

→ Ta en pro­me­nad på lun­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.