Sverige ska brot­tas med stor­na­tio­ner

Sverige knep en plats i mel­lan­run­dan med nöd och näp­pe. Nu vän­tar mö­ten med tre stor­na­tio­ner i kam­pen om se­mi­fi­nal­plat­ser­na. Det här be­hö­ver du ve­ta om fort­sätt­ning­en.

Metro Sweden (Malmö) - - Sport / Handboll - FILIP HÄGGBERG

→ Blå­gult in­led­de hand­bolls-EM med en ud­da­måls­för­lust mot Dan­mark och re­van­sche­ra­de sig ge­nom att be­seg­ra Ser­bi­en med ett mål.

I den av­gö­ran­de mat­chen mot Po­len fort­sat­te Sverige på sam­ma te­ma. Ef­ter en slar­vig till­ställ­ning stod Blå­gult som vinnare med 23-22.

Se­gern be­tyd­de att Henrik Sig­nells lag avan­ce­ra­de till mel­lan­run­dan med två po­äng och go­da för­ut­sätt­ning­ar att gå till se­mi­fi­nal.

Pro­ble­met? Samt­li­ga mot­stån­da­re är världs­lag.

– Mon­te­negro, led­da av svens­ka Per Jo­hans­son, be­seg­ra­de Sverige i bå­da trä­nings­mat­cher in­för EM. To­talt har Blå­gult ba­ra vun­nit två av nio mat­cher mot Bal­kan­la­get. Mon­te­negro har med sig noll po­äng till mel­lan­run­dan, och mås­te vin­na mot Sverige för att ha chans att nå se­mi­fi­nal.

– Frank­ri­ke är re­ge­ran­de världs­mäs­ta­re, tog brons i se­nas­te EM och blev tvåa i OS 2016. Dess­utom spe­lar la­get EM på hem­ma­plan. Sverige har mött fran­sys­kor­na vid 35 till­fäl­len och vun­nit 16, för­lo­rat 18 och krys­sat en match. La­gen möt­tes i fjol­å­rets VM-se­mi­fi­nal och då vann Frank­ri­ke. Hem­ma­na­tio­nen har pre­cis som

Sverige med sig två po­äng till mel­lan­run­dan.

– Ryss­land är re­ge­ran­de olym­pis­ka mäs­ta­re och här ta­lar tra­di­tio­nen verk­li­gen in­te för Sverige. På 20 mat­cher har rys­sar­na vun­nit 15 – Sverige en. Ryss­land är det en­da la­get i Sve­ri­ges grupp som har med sig max­i­ma­la fy­ra po­äng.

Sve­ri­ges för­vars­ge­ne­ral Sa­bi­na Jacob­sen och an­falls­stjär­nan Isa­bel­le Gulldén är över­ens: La­get mås­te hö­ja sig för att kun­na häv­da sig i mel­lan­run­dan.

– Spe­lar vi så här mot Frank­ri­ke för­lo­rar vi med 10–15 mål. Men vi bru­kar hö­ja oss mot bätt­re mot­stånd, sa Jacob­sen till Sport­bla­det ef­ter se­gern mot Po­len.

– Vi ha­de ett kramp­ak­tigt an­falls­spel i dag. Det blev för myc­ket i sid­led. Så här får det in­te se ut sen, fyll­de Gulldén i.

För­bunds­kap­ten Sig­nell:

– Frank­ri­ke och Ryss­land tam­pas ju all­tid mer el­ler mind­re om me­dal­jer­na och de ser väl­digt bra ut. Men när vi får till det, vil­ket vi får emel­lanåt, är vi in­te så då­li­ga hel­ler, sä­ger han till TT.

– Mon­te­negro är vi re­la­tivt jäm­na med. Vi kan slå dem ock­så.

FO­TO: GETTY, IBL

Isa­bel­le Gulldén (längst upp till väns­ter) mö­ter Mon­te­negro (som up­pe till hö­ger syns gö­ra livet surt för Hanna Blomstrand), Da­ria Dmitri­e­vas Ryss­land och Be­a­trice Ed­wi­ges Frank­ri­ke (ned­re bil­den) i mel­lan­run­dans kamp för se­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.