Regn­bågs­fär­ger på Pre­mi­er Le­a­gue-are­nor­na

Metro Sweden (Malmö) - - Sport / Handboll - FILIP HÄGGBERG filip.hagg­[email protected]­ro.se

Har du no­te­rat regn­bågs­fär­ga­de läk­ta­re och kap­tensarm­band un­der Pre­mi­er Le­a­gue-mat­cher­na den se­nas­te vec­kan? Ligan vill stöt­ta hb­tq­per­so­ners rät­tig­he­ter och gö­ra det lät­ta­re för fot­bolls­spe­la­re att kom­ma ut.

→ Se­dan i hel­gen har regn­bågs­fär­ger­na präg­lat fot­boll­sa­re­nor­na

» Tack och lov vet jag att ing­en an­nan spe­la­re kom­mer att gå i ge­nom vad jag gick ige­nom.« Gra­e­me Le Saux, ti­di­ga­re för­sva­ra­re i Pre­mi­er Le­a­gu­e­klub­ben Chel­sea, fick ut­stå ho­mo­fo­bi men ser att at­ti­ty­den har för­änd­rats.

runt om i Eng­land.

An­led­ning­en är att lan­dets högs­ta­li­ga, Pre­mi­er Le­a­gue, stöt­tar »Rain­bow La­ces-kam­pan­jen« som är ak­tiv i slu­tet på no­vem­ber och bör­jan på de­cem­ber var­je år.

Ligan vill främ­ja jäm­lik­het och mång­fald i en mil­jö som präg­lats av macho­kul­tur och en hätsk stäm­ning på läk­tar­na.

Gra­e­me Le Saux, ti­di­ga­re för­sva­ra­re i Pre­mi­er Le­a­gue-klub­ben Chel­sea, fick ut­stå ho­mo­fo­bi och kränk­ning­ar un­der sin tid som ak­tiv på 1990- och bör­jan på 2000-ta­let.

En­ligt ho­nom har kli­ma­tet bli­vit bätt­re se­dan dess.

– Tack och lov vet jag att ing­en an­nan spe­la­re kom­mer gå i ge­nom vad jag gick ige­nom, at­ti­ty­den har för­änd­rats så myc­ket. Det är in­te per­fekt, men jag tror att vi kom­mit långt un­der en re­la­tivt kort pe­ri­od, sä­ger Le Saux till Chel­se­as hem­si­da.

FO­TO: GETTY IMAGES

AFC Bour­ne­mouth och res­ten av PL-klub­bar­na vill öka jäm­lik­he­ten in­om fot­bol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.