De­batt: »Nej, mam­ma­le­dig in­ne­bär in­te att jag är ›le­dig‹«

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - KA­RIN WIK­STRÖM

För­äld­ra­le­dig­het.

Jag är för­äld­ra­le­dig. I ic­ke-för­äld­rars ögon ver­kar det be­ty­da långa lat­te­pro­me­na­der, stän­di­ga sov­morg­nar och fi­ka på dag­lig ba­sis, skri­ver Ka­rin Wik­ström.

När jag var 16 år bör­ja­de min ar­betskar­riär. Jag har säl­lan haft ett ar­be­te i ta­get, ut­an of­ta ex­traknäc­kat bred­vid hel­tids­job­bet och gått till dag­jobb ef­ter natt­jobb. Spa­rat till re­sor, fi­kat upp må­nads­lö­ner men ald­rig nå­gon­sin känt att det här pal­lar jag in­te med. För­rän nu när min hel­tids­sys­sel­sätt­ning in­ne­hål­ler or­det »le­dig«.

Jag är allt­så för­äld­ra­le­dig. Det som i ic­ke­för­äld­rars ögon när­mast in­ne­fat­tar långa lat­te­pro­me­na­der, sov­morg­nar och fi­ka på dag­lig ba­sis. När det gick upp för mig att folk ser mig som ut­vi­lad, till­gäng­lig och se­mest­ran­de slog det mig att jag ald­rig be­dri­vit så många ar­be­ten sam­ti­digt som i dag när jag in­te ens har en an­ställ­ning. Jag kom fram till att jag nu­me­ra un­der en dag kan ti­tu­le­ra mig som föl­jer:

Sa­ne­rings­ar­be­ta­re (var­ning för kropps­väts­kor):

En män­ni­ska sägs in­ne­hål­la 80 pro­cent vat­ten. Om ni nå­gon­sin fun­de­rat över vad res­ten be­står av har jag nu sva­ret på det­ta: bajs. Ett li­tet barn kan ut­an kons­tig­he­ter, vid ett en­da till­fäl­le, få ut sin egen vikt rätt ut i värl­den. På lop­pet av se­kun­der har det ham­nat i hå­ret, på hän­der­na, på gol­vet, på väg­gar­na, på klä­der­na och på din nät­hin­na för all­tid. Du sa­ne­rar. Klorin­sprej (in­te ens en mam­ma av den duk­ti­ga sor­ten or­kar va­ra eko­lo­gisk när ka­ta­stro­fen sla­git till), en halv flas­ka ex­tra par­fym­stark tvål, bad­rums­spray och doft­ljus. Obe­talt ar­be­te. Le­dig­het när det är som bäst.

För­hand­la­re:

FBI och in­sats­styr­kan – släng er i väg­gen! Ett van­ligt ex­em­pel ur mitt »le­di­ga« liv: barn 1 (gär­nings­man) har ta­git barn 2:s (mål­sä­gan­de) napp. Det för­hand­las och nap­pen byts till slut, ge­nom strid, ut mot ett halvt uppä­tet äpp­le. Sam­ti­digt som för­hand­ling­en är på väg att lö­sa sig fat­tar gär­nings­man­nen tag i off­rets lugg med ett sta­digt grepp. Hand­ge­mäng upp­står, nya in­sat­ser krävs. Lek­sa­ker kas­tas, nap­par fly­ger och al­la grå­ter. När grå­ten lagt sig och bo­sta­den ska läm­nas tving­as för­hand­la­ren på­bör­ja Ope­ra­tion Klä­der­na­skapå. Gär­nings­man­nen och mål­sä­gan­den är nu­me­ra al­li­e­ra­de. Låt för­hand­ling­ar­na bör­ja, i le­dig­he­tens namn. Amen.

Ko­kers­ka:

»Mi­na barn ska äta det som ser­ve­ras«. Så sa jag ock­så, tills jag fick mat­väg­ran­de barn. Nu står jag här på dag­lig ba­sis och gör stjärn­for­ma­de mac­kor, blå po­ta­tis­mos, en grön­sakspon­ny och en frukt­get.

Egen fö­re­ta­ga­re:

I Hål­la bar­nen vid liv AB är det du som är vd, eko­nom, lo­kal­vår­da­re och en­sam an­sva­rig mel­lan cir­ka 07:00–18:00 (vis­sa su­per­mam­mor kör fö­re­ta­get själ­va dyg­net runt, vil­ket in­te ens är grepp­bart för min hjär­na). Din fö­re­tagspart­ner på­min­ner om en så­dan som job­bat på fö­re­ta­get li­te för länge, är li­te för trött och tar li­te för många ras­ter. Han dy­ker stän­digt upp för sent och tar långa to­a­lett­pa­u­ser. Han äter din mat­lå­da, sä­ger att det var bätt­re förr och har stor­slag­na idéer för fram­ti­den – men små me­del att bi­dra med. Än­då vän­tar man på ho­nom, för då är man i al­la fall två. Kanske kan han ta en av för­hand­ling­ar­na? Kanske har han gått på toa in­nan an­komst i dag? Men of­tast vän­tar man för­gä­ves.

Tänk på det­ta

in­nan du är på väg att frå­ga en mam­ma om hon nju­ter av sin le­dig­het el­ler om hon in­te ska ar­be­ta snart. El­ler kom och ta ett pass! Det finns många luc­kor att fyl­la, men en väl­dig brist på vi­ka­ri­er.

FO­TO: UNSPLASH

Folk ser mig som ut­vi­lad, till­gäng­lig och se­mest­ran­de, skri­ver för­äld­ra­le­di­ga Ka­rin Wik­ström.

→ Ål­der: 32 år.→ Fa­milj: Sam­bo och två barn.→ Bor: I ett kråk­slott i Skå­ne.→ Sys­se­sätt­ning: Mam­ma­le­dig och dri­ver mam­ma/ hu­mor­blog­gen En mam­mas be­kän­nel­ser, ka­rinwik­strom. blogg.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.