In­ri­kes För­tur till ar­be­te för ut­ri­kes­föd­da – fälls av DO

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 -

→ »Att for­mu­le­ra job­ban­non­ser på ett in­klu­de­ran­de sätt och väl­ja fle­ra re­kry­te­rings­ka­na­ler för att at­tra­he­ra kom­pe­ten­ta ar­bets­sö­kan­de med oli­ka bak­grund är tillå­tet. Men att ba­se­rat på et­nisk till­hö­rig­het ge fö­re­trä­de för el­ler väl­ja bort en ar­bets­sö­kan­de, även vid li­ka el­ler lik­vär­di­ga me­ri­ter, ut­gör allt­så dis­kri­mi­ne­ring«.

→ Be­slu­tet går in­te att över­kla­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.