Du be­ta­lar med dina per­son­upp­gif­ter för att del­ta i täv­ling­ar

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - vi­ral­granska­[email protected]

Ut­drag ur

Vi­ral­granska­rens hand­bok

av Lin­néa Jon­jons och Åsa Larsson »Be­dra­gar­na job­bar of­ta med så kal­la­de för­kor­ta­de län­kar, till ex­em­pel for­ma­tet bit.ly. Syf­tet är att maske­ra var du egent­li­gen ham­nar när du klic­kar på en länk.«

Vi­ral­granska­rens hand­bok. Dina per­son­upp­gif­ter, klick och li­kes är in­tres­san­ta för be­dra­ga­re, men även fö­re­tag som vill åt dem. Lär dig att va­ra upp­märk­sam med vad du klic­kar ja till på nä­tet. Vi pre­sen­te­rar här ett ut­drag ur Metro­jour­na­lis­ter­na Lin­néa Jon­jons och Åsa Lars­sons »Vi­ral­granska­rens hand­bok – käll­kri­tik och själv­för­svar på nä­tet« och i dag tit­tar vi när­ma­re på be­drä­ge­ri­er.

Fa­ce­book full­kom­li­gen kryl­lar av tes­ter och täv­ling­ar. Det är många som loc­kas av att vin­na den se­nas­te tek­ni­ken, re­sor el­ler peng­ar att shop­pa för i oli­ka bu­ti­ker. Du kanske har sett upp­ma­ning­ar som ser ut un­ge­fär så här?

→ Gil­la och de­la in­läg­get och vinn en iP­ho­ne

→ Tes­ta dig: Vem är du i en varg­flock?

→ Fyll i dina upp­gif­ter och få ett par gra­tis snea­kers!

Du tän­ker att det är oskyl­digt, vad kan det gö­ra för ska­da? Men att tän­ka käll­kri­tiskt är vik­tigt även här.

Hur be­drä­ge­ri­er­na ser ut för­änd­rar sig. Det de har ge­men­samt är att be­dra­gar­na in­te vill att du ska för­stå vad du går med på när du klic­kar, gil­lar, de­lar el­ler anger dina per­son­upp­gif­ter.

Så, hur fun­kar

det när man blir lu­rad via en täv­ling?

Det finns lag­li­ga täv­ling­ar på Fa­ce­book, al­la lu­ras in­te. En täv­ling som föl­jer svensk lag­stift­ning får in­te av­gö­ras med slum­pens hjälp ut­an be­hö­ver in­ne­hål­la ett mo­ment där den täv­lan­de ska pre­ste­ra nå­got, till ex­em­pel skri­va en slo­gan el­ler sva­ra på ett an­tal frå­gor.

Näs­ta ni­vå är

fö­re­tag i grå­zo­nen som döl­jer sitt fak­tis­ka mo­tiv till täv­ling­en. De loc­kar med en pro­dukt som du är in­tres­se­rad av, men vill kanske egent­li­gen åt att du ska gil­la en si­da som de se­dan kan säl­ja el­ler an­vän­da för re­klam­syf­ten, el­ler så vill de åt upp­gif­ter om dig som finns på din pro­fil, till ex­em­pel dina in­tres­sen, kön, vad du gil­lar och så vi­da­re, som de sen kan säl­ja vi­da­re. En bonus är om de kan slus­sa dig till en sajt ut­an­för Fa­ce­book och där­med får tra­fik som kan om­vand­las till peng­ar via an­non­ser ba­se­rat på vis­ning­ar på den si­dan.

Ett ex­em­pel var

en teck­nad hu­mor­film som spreds som­ma­ren 2017. Fil­men ha­de en start­bild i in­läg­get där det fram­stod som om fil­men var en in­struk­tions­film om sex. Fil­men de­la­des bland an­nat av ett fejk­kon­to som skic­ka­de ut en stor mängd lik­nan­de in­lägg. Klic­ka­de man på bil­den där play­knap­pen låg och för­vän­ta­de sig att fil­men skul­le spe­las upp så trod­de man fel. I stäl­let skic­ka­des man di­rekt vi­da­re till en polsk sajt som äg­des av en privatperson. När man tryck­te på in­läg­get på Fa­ce­book gil­la­de man det även au­to­ma­tiskt. Här fick be­dra­ga­ren allt­så bå­de din li­ke och tra­fik till sin sajt, fast att du in­te ens viss­te att du klic­ka­de dig bort från Fa­ce­book.

Be­dra­gar­na job­bar of­ta

med så kal­la­de för­kor­ta­de län­kar, till ex­em­pel for­ma­tet bit.ly. Syf­tet är att maske­ra var du egent­li­gen ham­nar när du klic­kar på en länk. Det kan ock­så fin­nas an­vän­dar­vill­kor för täv­ling­en som fö­re­ta­gen vill att du ska ac­cep­te­ra. Det kan le­da till att du god­kän­ner att fö­re­ta­get får säl­ja vi­da­re per­son­upp­gif­ter el­ler kon­tak­tin­for­ma­tion till dig. Man kan sä­ga att du be­ta­lar med dina per­son­upp­gif­ter för att va­ra med i täv­ling­en.

Det­ta in­ne­bär att ett an­tal, ibland hund­ra­tals, fö­re­tag har rätt att rik­ta te­le­fon- el­ler mej­ler­bju­dan­den till dig. Om du går med på fö­re­ta­gets an­vän­dar­vill­kor, vil­ket of­ta ba­ra är ett kryss i en li­ten ru­ta, så ses det som ett se­pa­rat av­tal och ett un­dan­tag från re­gis­ter som till ex­em­pel Nix, där man kan an­mä­la att man in­te vill ha sam­tal från te­le­fon­för­säl­ja­re el­ler un­der­sök­nings­fö­re­tag.

I maj 2017

spreds en bluff­täv­ling som fick stor upp­märk­sam­het. Täv­ling­en, som var ett in­lägg med en bild på en vär­de­check, påstod att du skul­le få ett gra­tis pre­sent­kort på H&M på 1 500 kro­nor om du med­ver­ka­de i en opi­ni­ons­un­der­sök­ning om kläd­fö­re­ta­get. Klic­ka­de du på länken ham­na­de du ut­an­för Fa­ce­book på en webb­si­da där det ställ­des tre enk­la frå­gor. Ef­ter det att du sva­rat på frå­gor­na och de­lat en länk på din egen Fa­ce­book-si­da skul­le du klic­ka på gil­la­knap­pen. Det sista klic­ket skic­ka­de dig vi­da­re på en omdi­ri­ge­rings­re­sa där du till sist ham­na­de på, och gav din tra­fik till, en sajt som till­hör ett fö­re­tag som syss­lar med mark­nads­fö­ring på in­ter­net.

Täv­lings­si­dan vi­sa­de sig, ef­ter Vi­ral­granska­rens gransk­ning, till­hö­ra en man i Pa­kis­tan som drev ett stort an­tal webb­si­dor med lik­nan­de »un­der­sök­ning­ar«. Den sista si­dan du ham­na­de på i den långa ked­jan av klick äg­des av det spans­ka fö­re­ta­get Al­da­ni­tis som sam­ar­be­ta­de med fle­ra svens­ka och dans­ka fö­re­tag. Dina kon­takt­upp­gif­ter slus­sa­des vi­da­re och bland de fö­re­tag som gavs rätt till att kon­tak­ta dig fanns bland an­nat Viasat och Post­k­od­lot­te­ri­et, des­sa pre­sen­te­ras som Al­da­ni­tis sam­ar­bets­part­ners.

Men ked­jan mel­lan

täv­ling­en på Fa­ce­book och de svens­ka fö­re­ta­gen är lång och krång­lig med många mel­lan­hän­der och när Vi­ral­granska­ren kon­tak­ta­de de svens­ka fö­re­ta­gen och frå­ga­de om det­ta är ett he­der­ligt sätt att sam­la per­son­upp­gif­ter på så drog de till­ba­ka si­na sam­ar­be­ten med just det­ta ut­länds­ka mark­nads­fö­rings­bo­lag.

På det­ta sätt kan ett klick ta dig på en re­sa som i slutän­den kan be­ty­da en mas­siv ök­ning av re­klam rik­tad mot dig ut­an att du är med­ve­ten om det. Me­to­den är of­tast in­te olag­lig, men an­ses än­då som ohe­der­lig av många fö­re­tag.

I den sista

ka­te­go­rin av täv­ling­ar i grå­zo­nen rör man sig in i det olag­li­ga.

»Få en per­son­lig sty­list och ett pre­sent­kort med ett vär­de av 5 000 kro­nor till dig och din vän.« Så stod det i an­non­sen på Fa­ce­book­si­dan »Nords­tan Gothen­burg«.

Den som le­ta­de upp shop­ping­gal­le­ri­an Nordstans rik­ti­ga Fa­ce­book-si­da kun­de dä­re­mot lä­sa var­ning­en:

»VIK­TIG IN­FOR­MA­TION! Det har kom­mit till vår kän­ne­dom att ett falskt kon­to ut­ger sig för att va­ra Nords­tan på Fa­ce­book.« Fle­ra hann dessvär­re gå på de oli­ka bluf­far­na som fanns på fejk­kon­tot. En lä­sa­re skri­ver att han trod­de att han kun­de vin­na 35 par skor ge­nom att ba­ra be­ta­la frak­ten på

5 kro­nor. I de finstil­ta vill­ko­ren stod det att man gått med på ett abon­ne­mang som kos­tar 499 kro­nor i må­na­den.

Här vill be­dra­gar­na

att du blir bort­koll­rad av den lå­ga frakt­kost­na­den, men se­dan god­kän­ner finstil­ta el­ler dol­da vill­kor som in­ne­bär att du går med på dy­ra pre­nu­me­ra­tio­ner. Ibland finns det ru­tor med an­vän­dar­vill­kor som du ska krys­sa i, ibland dy­ker de in­te upp för­rän du bac­kar i webb­lä­sa­ren och ibland finns de in­te alls.

I des­sa fall är det helt en­kelt skru­pel­lö­sa fö­re­tag som ut­sät­ter pri­vat­per­so­ner för re­na fak­tu­ra­be­drä­ge­ri­er.

I värs­ta fall kan pre­nu­me­ra­tio­ner­na och kost­na­der­na stegras med ti­den och gå över till »pre­mi­u­ma­bon­ne­mang« om du in­te sä­ger upp dem i tid. Mär­ker man in­te vad som hän­der på bank­kon­tot så tic­kar hund­ra­lap­par­na iväg må­nad för må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.