Je­ho­vas vitt­nen vi­sa­de fil­mer – åta­las ef­ter Metros av­slö­jan­de

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter Inrikes - KARL ENN HENRICSSON

→ Vid Je­ho­vas vitt­nens sto­ra sam­man­komst vi­sa­des fil­mer med an­ti-hb­tq­bud­skap. Sam­fun­det sak­na­de till­stånd för att vi­sa fil­mer­na, kun­de Metro av­slö­ja.

Nu har åtal väckts mot en man från Je­ho­vas vitt­nen, som var an­sva­rig för sam­man­koms­ten. Åta­let rör brott mot la­gen om ål­ders­grän­ser för film som ska vi­sas of­fent­ligt.

Fil­mer­na, med tit­lar som »Tillin­tet­gö­ran­det av det sto­ra Ba­by­lon« och »Har­ma­ged­don«, vi­sa­des i som­ras vid Je­ho­vas vitt­nens

Den åta­la­de man­nen för­sva­rar film­vis­ning­ar­na i för­hör med po­li­sen.

års­sam­man­komst som hölls på Stock­holmsmäs­san i Älv­sjö i Stock­holm. Om­kring 8 000 per­so­ner, varav hund­ra­tals barn, ha­de sam­lats.

I för­hör har man­nen be­rät­tat för po­li­sen om bak­grun­den till fil­mer­na och har bland an­nat sagt att »det är oli­ka kul­tu­rel­la in­slag från oli­ka de­lar av värl­den.«

En­ligt Sta­tens me­di­e­råd, som har i upp­drag att fast­stäl­la ål­ders­grän­ser för film som ska vi­sas för barn un­der 15 år, upp­fyl­ler eve­ne­mang­et kri­te­ri­er­na för en all­män sam­man­komst och fil­mer­na ska där­för en­ligt lag ha fått en ål­ders­gräns fast­ställd av myn­dig­he­ten.

»Det är oli­ka kul­tu­rel­la in­slag från oli­ka de­lar av värl­den.«

FO­TO: DA­VID PE­TER­SON

Bild från sam­man­koms­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.