Fredsmäk­lar­nas hem­li­ga va­pen i Rim­bo: Kaf­fe­pa­u­ser

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter | Jemensamtalen - MATTIAS MÄCHS/TT

Je­men/Gott­rö­ra.

Nog­gran­na för­be­re­del­ser har krävts för att få Je­mens stri­dan­de par­ter till Sve­ri­ge. Nu gäl­ler det att få dem att kän­na sig så tryg­ga att de tar åt­minsto­ne ett li­tet steg mot fred. I så­da­na käns­li­ga lä­gen är allt från bords­pla­ce­ring till kaf­fe­pa­u­ser av störs­ta vikt. → – Det hand­lar om att byg­ga upp tryg­ga rum, sä­ger freds- och kon­flikt­fors­ka­ren Isak Svens­son.

Ti­di­ga­re för­sök till för­hand­ling­ar mel­lan Huthi­re­bel­ler­na och den je­me­ni­tis­ka re­ge­ring­en har kol­lap­sat. Se­nast, i Genè­ve i sep­tem­ber, dök re­bell­ler­na ald­rig upp. De an­såg sig bland an­nat in­te ha fått till­räck­li­ga ga­ran­ti­er för sin sä­ker­het.

Den här gång­en har de fått per­son­lig eskort till Stock­holm av FN:s med­la­re Martin Grif­fit­hs, Sve­ri­ges Je­men­sän­de­bud och Ku­waits am­bas­sa­dör i Sa­naa.

– Att få re­sa med de här dig­ni­tä­rer­na vi­sar på ett visst mått av er­kän­nan­de som just re­bel­ler bru­kar se som sär­skilt vik­tigt, sä­ger Isak Svens­son, pro­fes­sor vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Att Sve­ri­ge den­na

gång står värd för de så kal­la­de kon­sul­ta­tio­ner­na om Je­men kan dels be­ro på det hi­sto­ris­ka en­ga­ge­mang­et i freds­di­plo­ma­ti och med­ling, dels på att Sve­ri­ge har va­rit dri­van­de i frå­gor gäl­lan­de Je­men­kon­flik­ten un­der ti­den i FN:s sä­ker­hets­råd, tror Svens­son.

– Se­dan är vi ett ne­utralt land som har re­la­tio­ner med al­la par­ter och som in­te upp­fat­tas ha någ­ra sär­skil­da in­tres­sen i kon­flik­ten.

Det långa av­stån­det från kon­flik­ten kan ock­så va­ra en för­del. För­hand­ling­ar­na kom­mer att äga rum på Jo­han­nes­bergs slott, i en lugn mil­jö ut­an­för Rim­bo norr om Stock­holm.

– Är man allt för nä­ra kon­flikt­zo­nen kan det upp­le­vas som oro­ligt på oli­ka sätt. Här kan man di­stan­se­ra sig från si­tu­a­tio­nen på mar­ken, lyf­ta blic­ken li­te och ana­ly­se­ra om det finns någ­ra öpp­ning­ar.

Av­gö­ran­de för att

freds­för­hand­ling­ar ska lyc­kas är en ge­nu­in vil­ja från par­ter­na att nå en lös­ning, på­pe­kar Isak Svens­son.

Men om man har nått ett så­dant mo­get ögon­blick kan de­tal­jer­na un­der själ­va med­ling­en ge en vik­tig sista knuff. I det lä­get läggs fo­kus på de­tal­jer som var de oli­ka del­ta­gar­na sit­ter i rum­met, i vil­ken ord­ning de ska pra­ta, hur de ti­tu­le­ras

– till och med vem som får gå in först i rum­met.

– Så­da­na sa­ker, som kan ver­ka ba­ga­tellar­ta­de, är vik­ti­ga för att byg­ga till­tro till med­la­ren och få par­ter­na att kän­na att de be­hand­las på ett rätt­vist sätt.

En med­la­re kan även pas­sa på att ut­nytt­ja pa­u­ser­na för att få till in­for­mel­la sam­tal. Ett ex­em­pel är freds­för­hand­ling­ar­na 1988 mel­lan Iran och Irak. Där pla­ce­ra­des kaf­fe­bor­det mitt emel­lan de bå­da si­dor­nas bord, vil­ket till slut led­de fram till att di­rek­ta kon­tak­ter upp­stod, en­ligt för­hand­la­ren och FN:s ti­di­ga­re vice ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Jan Eliasson.

Sam­ta­len om Je­men

i Sve­ri­ge be­skrivs som kon­sul­ta­tio­ner som syf­tar till att be­re­da vägen för mer djup­gå­en­de för­hand­ling­ar. En­ligt upp­gif­ter kom­mer par­ter­na den­na gång in­te att träf­fas an­sik­te mot an­sik­te, ut­an kom­mu­ni­ka­tio­nen vän­tas ske via FN:s med­la­re.

– Det hand­lar om att för­sö­ka byg­ga ett förs­ta för­tro­en­de. Så man mås­te ha myc­ket lågt ställ­da för­vänt­ning­ar, sä­ger Svens­son.

»Så­da­na sa­ker, som kan ver­ka ba­ga­tellar­ta­de, är vik­ti­ga för att byg­ga till­tro till med­la­ren.«

Var de oli­ka del­ta­gar­na sit­ter i rum­met och i vil­ken ord­ning de ska pra­ta är vik­ti­ga de­tal­jer, sä­ger freds-och kon­flikt­fors­ka­ren Isak Svens­son.

FO­TO: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT

Det är in­te förs­ta gång­en Gott­rö­ra ut­an­för Rim­bo har värl­dens blic­kar på sig. I de­cem­ber 1991 kra­scha­de ett flyg­plan på en åker här. Att samt­li­ga 129 om­bord över­lev­de väck­te upp­mär­sam­het även in­ter­na­tio­nellt – och hän­del­sen är känd som mi­rak­let i Gott­rö­ra. Nu hop­pas värl­den på än­nu ett mi­ra­kel i Gott­rö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.