Quiz

Metro Sweden (Malmö) - - Tidsfördriv -

På mån­dag äger No­bel­ban­ket­ten rum. Tes­ta dina kun­ska­per om pris­ta­gar­na och fes­ten med det­ta quiz! 1 Var äger No­bel­ban­ket­ten rum?

A Kung­li­ga ka­ta­kom­ber­na B Rö­da rum­met

C Blå hal­len

2 Un­ge­fär hur många stu­den­ter bru­kar fin­nas bland de cir­ka 1 300 gäs­ter­na?

A 100 B 150 C 200

3 Var­för är kung­a­fa­mil­jen med på ban­ket­ten?

A De är he­ders­gäs­ter B Kung­en hål­ler tal C De de­lar ut pri­ser

4 Ef­ter sitt­ning­en stun­dar dans. Vad he­ter sa­len där det dan­sas?

A Tred­je sa­len B Ania­ra­sa­len C Gyl­le­ne sa­len

5 Vil­ka för­vän­tas hål­la tal un­der sitt­ning­en?

A Kung­en B Pris­ta­gar­na C Aka­de­mi­e­le­da­mö­ter

6 Al­fred No­bel dog i en stad var­i­från blom­mor­na till fes­ten le­ve­re­ras ifrån se­dan 1970. Vil­ken stad?

A San Re­mo, Ita­li­en B Zürich, Schweiz C Mar­seil­le, Frank­ri­ke

→ Rätt svar hit­tar du längst ned på näs­ta si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.