Po­li­sen mäk­tar in­te med de öka­de stöl­der­na

Or­ga­ni­se­ra­de stöl­der och it-be­drä­ge­ri­er ökar men rätts­vä­sen­det kla­rar in­te sin upp­gift, kon­sta­te­rar Trygg­hets­kom­mis­sio­nen i en ny rap­port. – Man an­vän­der gam­la me­to­der på nya fe­no­men, sä­ger Trygg­hets­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Fred­rik Re­in­feldt.

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - FOTO: TT TT

→ Stöl­der och be­drä­ge­ri­er i Sve­ri­ge ökar i om­fatt­ning – men sker nu i en helt ny skep­nad.

Av de drygt 200 000 be­drä­ge­ri­er som an­mäls år­li­gen är nu cir­ka 60 procent it-re­la­te­ra­de, en­ligt sta­tistik från Brotts­före­byg­gan­de rå­det.

Den öka­de rör­lig­he­ten

har möj­lig­gjort att uppe­mot hälf­ten av al­la bo­stads­in­brott nu ge­nom­förs av in­ter­na­tio­nel­la ligor, där en stod an­del av stöld­god­set trans­por­te­ras ut­om­lands.

– Vi är över­ty­ga­de om att det här har en stor på­ver­kan på trygg­he­ten i sam­häl­let i stort. Som pri­vat­per­son kän­ner man

sig dub­belt ut­satt, ef­tersom den här ty­pen av brott knappt ut­reds, sä­ger Re­in­feldt.

Trygg­hets­kom­mis­sio­nen har haft i upp­drag av bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk För­säk­ring att gö­ra en obe­ro­en­de ut­red­ning på om­rå­det, och slår fast att nya brotts­ty­per ock­så krä­ver nya me­to­der.

Po­li­sens spe­ci­a­len­het

mot it-re­la­te­rad brotts­lig­het har in­te nåt till­räck­ligt långt, häv­dar Re­in­feldt – och pri­va­ta ak­tö­rer bor­de ges möj­lig­het att fi­nan­si­e­ra en del av det brotts­ut­re­dan­de ar­be­tet.

Pri­va­ta ak­tö­rer, som med nya be­tal­lös­ning­ar ock­så är de som dri­vit ut­veck­ling­en mot det kon­takt­lö­sa sam­häl­let, bör ta ett stör­re an­svar, häv­dar han.

Vad gäl­ler in­ter­na­tio­nel­la stöld­ligor bör po­li­sen fo­ku­se­ra mer på kart­lägg­ning av de oli­ka ak­tö­rer­na och plat­ser­na där stöd­god­sen för­va­ras.

– När vi har tit­tat på hur de ar­be­tar så slogs vi av att det var en så­dan hög grad av pro­fes­sio­na­li­tet, det var näs­tan som pa­ra­mi­li­tä­ra en­he­ter, sä­ger Re­in­feldt.

»Som pri­vat- per­son kän­ner man sig dub­belt ut­satt, ef­tersom den här ty­pen av brott knappt ut­reds.« Trygg­hets­kom­mis­sio­nens Fred­rik Re­in­feldt.

FOTO: TT

»Näs­tan som pa­ra­mi­li­tä­ra en­he­ter.« Så be­skri­ver Trygg­hets­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de gra­den av pro­fes­sio­na­li­tet hos ligor­na som be­går brott i Sve­ri­ge. Runt hälf­ten av al­la bo­stads­in­brott ut­förs av ut­länds­ka ligor, en­ligt Trygg­hets­kom­mis­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.