Kamp i det sista om stöd

De två stats­mi­nis­ter­ri­va­ler­na käm­par in i det sista för att vin­na stöd för en ny re­ge­ring. Sam­tal mel­lan oli­ka par­ti­er på­går fort­fa­ran­de.

Metro Sweden (Malmö) - - Fredag -

→ So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Ste­fan Löfven och Mo­de­ra­ter­nas Ulf Kris­ters­son träf­fa­de var och en för sig riks­da­gens tal­man på tors­da­gen.

På tal­man­nens tjäns­te­rum av­rap­por­te­ra­des de sam­tal de fört med fram­för allt Li­be­ra­ler­na och Cen­tern för att vin­na stöd för re­spek­ti­ves stats­mi­nis­ter­kan­di­da­tur.

De två ri­va­ler­na var få­or­di­ga när de träf­fa­de me­di­er­na ef­teråt.

– Un­der hel­ger­na har det på­gått in­ten­si­va sam­tal mel­lan Al­li­an­sens fy­ra par­ti­er. De har förts i god an­da och va­rit kon­struk­ti­va, sä­ger Ulf Kris­ters­son.

Bå­de han och Löfven be­kräf­tar att de fort­satt för sam­tal med oli­ka par­ti­er för att få stöd för en ny re­ge­ring.

Men det bör­jar bli ont om tid. På mån­dag ska riks­da­gens tal­man ef­ter att ha sam­ta­lat med samt­li­ga åt­ta par­ti­le­da­re läg­ga fram för­slag på en ny stats­mi­nis­ter.

En stats­mi­nis­ter­om­röst­ning är pla­ne­rad till ons­dag.

Var­ken Löfven el­ler

Kris­ters­son vill av­slö­ja nå­got om re­sul­ta­tet ef­ter de se­nas­te två vec­kor­nas för­hand­ling­ar.

Kris­ters­son be­kräf­tar att hans sam­tal med Cen­tern, Li­be­ra­ler­na och Krist­de­mo­kra­ter­na bå­de hand­lat om en mo­de­rat­ledd re­ge­rings po­li­tis­ka in­rikt­ning och om for­mer­na för en så­dan re­ge­rings par­la­men­ta­ris­ka ar­be­te.

Det se­na­re hand­lar om hur en mi­no­ri­tets­re­ge­ring ska kun­na få ma­jo­ri­tet för si­na för­slag i riks­da­gen.

Cen­tern och

Li­be­ra­ler­na vill ha för­säk­ring­ar om att en mo­de­rat­ledd re­ge­ring in­te för­hand­lar med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Kris­ters­son vill dock in­te gå in på om man dis­ku­te­rar nå­gon slags »an­ti SDklau­sul«.

Li­be­ra­ler­na ska på sön­dag hål­la ett par­tiråd med drygt 90 del­ta­ga­re från oli­ka de­lar av lan­det. Man ska då ta ställ­ning till vil­ken stats­mi­nis­ter­kan­di­dat par­ti­et ska stöd­ja.

Par­tirå­det kom­mer att va­ra öp­pet för me­dia.

Cen­ter­par­ti­et hål­ler där­e­mot helt tyst om sin in­ter­na pro­cess för att sät­ta ned fo­ten i re­ge­rings­frå­gan. Par­ti­led­ning­en vill in­te sä­ga nå­got om ti­der el­ler kal­lel­ser till mö­ten och an­ser att pro­ces­sen sköts bäst så. Man hän­vi­sar till att det på­går ett ex­tremt in­ten­sivt och svårt in­ternt ar­be­te.

En­ligt käl­lor så har Cen­tern för­be­rett för att kun­na hål­la ett så kal­lat för­tro­en­de­råd om re­ge­rings­frå­gan på lör­dag. I ett så­dant råd del­tar ett 50-tal par­ti­fö­re­trä­da­re från oli­ka de­lar av lan­det.

»Un­der hel­ger­na har det på­gått in­ten­si­va sam­tal mel­lan Al­li­an­sens fy­ra par­ti­er. De har förts i god an­da och va­rit kon­struk­ti­va.« Ulf Kris­ters­son (M) var få­or­dig ef­ter sitt en­ski­la mö­te med tal­man­nen i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.