Från C och L

Metro Sweden (Malmö) - - Fredag - TT

Ing­en av de två stats­mi­nis­ter­ri­va­ler­na vill be­dö­ma möj­lig­he­ter­na för att just han kan bli näs­te stats­mi­nis­ter.

– Jag vill in­te be­dö­ma nå­got. Det är väl­digt svårt. Jag kan in­te ge nå­gon pro­cent­sats, sä­ger Löfven.

Han är dock fort­fa­ran­de hopp­full om att kun­na vin­na till­räck­ligt stöd för en S-ledd re­ge­ring.

– Jag upp­le­ver att vi har en kon­struk­ti­vi­tet som jag hop­pas kun­na le­da he­la vägen fram, sä­ger Löfven.

Löfven be­kräf­tar att

han fört sam­tal med sam­ma par­ti­er som i för­hand­ling­ar­na fö­re jul, det vill sä­ga Li­be­ra­ler­na, Cen­ter­par­ti­et och Mil­jö­par­ti­et. Ste­fan Löfven (S) vill in­te pra­ta om si­na möj­lig­he­ter till att bli vald till stats­mi­nis­ter.

– Vi kan in­te gö­ra annat nu än att se till att så snabbt som möj­ligt kom­ma i mål för att Sve­ri­ge ska få en hand­lings­kraf­tig re­ge­ring, sä­ger Löfven.

Om tal­man­nens stats­mi­nis­ter­för­slag rös­tas ned på ons­dag, så åter­står ba­ra ett för­sök.

Den fjär­de och sista stats­mi­nis­ter­om­röst­ning­en är pla­ne­rad till den 23 ja­nu­a­ri. Miss­lyc­kas även den ut­ly­ses ex­tra val. Det mås­te hål­las se­nast in­om tre må­na­der.

Val­myn­dig­he­tens kansli­chef träf­far riks­da­gens tal­man i ef­ter­mid­dag för att re­do­gö­ra för när ex­tra va­let ti­di­gast kan hål­las.

»Jag vill in­te be­dö­ma nå­got. Det är väl­digt svårt. Jag kan in­te ge nå­gon pro­cent­sats.«

FOTO: CLAU­DIO BRE­SCI­A­NI/TT

Ste­fan Löfven be­kräf­tar att han har fört för­hand­ling­ar med bå­de Al­li­ans­par­ti­er och Mil­jö­par­ti­et. »Vi kan in­te gö­ra annat nu«, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.