Fö­reslås trä­da i kraft om tre år

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter - KÄL­LA: UT­RED­NING­EN OM ÖVER­SYN AV IN­SAT­SER EN­LIGT LSS OCH AS­SI­STAN­S­ER­SÄTT­NING­EN

→ As­si­stan­s­er­sätt­ning­en har ut­retts samt de­lar av la­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de (LSS).

→ För­sla­gen fö­reslås trä­da i kraft från 2022.

→ Ut­red­ning­en be­dö­mer att för­sla­gen kom­mer att ge fler per­so­ner än i dag as­si­stan­s­er­sätt­ning ef­tersom ett an­tal som nu har kom­mu­nalt be­vil­jad as­si­stans till­kom­mer.

→ Er­sätt­ning­en till pri­va­ta ut­fö­ra­re ska även i fort­sätt­ning­en va­ra ett scha­blon­be­lopp, men det ska fin­nas oli­ka scha­blo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.