4

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter -

Ny LSS-in­sats

Ut­re­da­ren fö­re­slår ock­så en ny LSSin­sats som be­rör per­so­ner med per­son­lig ser­vice el­ler bo­en­de­stöd. In­sat­sen hand­lar om att bru­ka­ren själv ska få stör­re möj­lig­het att be­stäm­ma hur de bor, en­ligt ut­red­ning­en. In­sat­sen be­rör bå­de barn och vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.